Επιχειρήσεις
14-04-2021 | 08:11

Πλαστικά Θράκης: Πώς «έχτισαν τοίχο ανοσίας» μέσα στην πανδημία – «Σάρωσε» ο ισολογισμός τους

Πλαστικά Θράκης: Πώς «έχτισαν τοίχο ανοσίας» μέσα στην πανδημία – «Σάρωσε» ο ισολογισμός τους
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με εκτίναξη 905% στα καθαρά κέρδη το 2020, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 37,3 εκατ. ευρώ, με κύκλο εργασιών ενισχυμένο κατά 13,9% στα 339,72 εκατ. ευρώ, και με τα προσαρμοσμένα EBITDA να είναι αυξημένα κατά 147%, στα 76,55 εκατ. ευρώ, οποιοσδήποτε θα θεωρούσε ότι αυτά είναι αρκετά για να ισχυριστεί ότι η Πλαστικά Θράκης, περί αυτής ο λόγος, «τίναξε την μπάνκα».

Κάτι που… ήδη είχε κάνει και στο Χρηματιστηριακό ταμπλό, όπου η μετοχή της Πλαστικά Θράκης «χάραξε» μια ανοδική πορεία (έως την περιοχή των 5 ευρώ και την αποτίμηση των 200+ εκατ. ευρώ), με κάποια διαλλείματα συσσώρευσης και απορρόφησης των ρευστοποιήσεων από επενδυτές που αποφάσισαν να «πάνε ταμείο» στην σχεδόν 5μηνη «κούρσα» του τίτλου (στα 2,5 με 2,6 ευρώ αρχές με μέσα Νοεμβρίου 2020).

Ωστόσο, όπως φαίνεται τόσο από την προχτεσινή ανακοίνωση του εισηγμένου ομίλου για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους (2020) όσο και από την ετήσια έκθεση, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

«Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημικής κρίσης. Αντιθέτως, για το σύνολο της χρήσης 2020, ο Όμιλος πέτυχε τη σημαντική ενίσχυση της και τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά 45,3 εκ. ευρώ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής του κατάστασης», αναφέρεται σχετικά.

Και ίσως η Πλαστικά Θράκης να είναι μία από τις λίγες εταιρείες του χρηματιστηρίου Αθηνών που κατάφεραν να μειώσουν το δανεισμό τους σε τέτοιον βαθμό. Να σημειωθεί ότι ο καθαρός δανεισμός «έπεσε» στα 38,2 εκατ. ευρώ. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 46,69 εκατ. ευρώ (έναντι 52,87 εκατ. ευρώ στο τέλος 2019) και ο βραχυπρόθεσμος σε 26,3 εκατ. ευρώ έναντι 43,5 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 40,82 εκατ. ευρώ (από 22 εκατ. ευρώ), κατά συνέπεια ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 38,2 εκατ. ευρώ από 83,52 εκατ. ευρώ (μείωση σχεδόν 55%). Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε € 174.583 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 19,3% σε σχέση με την 31.12.2019. Οι Απαιτήσεις από Πελάτες ανήλθαν σε € 56.863 μειωμένες κατά 1,0% σε σχέση με την 31.12.2019.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν (11 εκ. Δολάρια ΗΠΑ) χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του ομίλου. Πως προέκυψε αυτό; Πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου, το οποίο ευρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α. και στο οποίο στεγαζόταν η Thrace Linq INC. Το συνολικό τίμημα της μεταβίβασης ανήλθε στο ποσό των 14,5 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης συμφωνίας, η εταιρεία Thrace Linq INC εισέπραξε το ποσό των 11 εκ. Δολαρίων ΗΠΑ, ενώ ποσό ύψους 3,5 εκ. Δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και οι αναλογούντες τόκοι, πρέπει να αποδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου.

Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,22 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019, ενώ ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός / EBITDA διαμορφώθηκε σε 0,55, σε σχέση με 2,91 στις 31.12.2019. Ο όμιλος εμφάνισε εξαιρετική παραγωγή καλύτερων οργανικών ταμειακών ροών οι οποίες έφθασαν τα 69,4 εκατ. ευρώ. 

Όσον αφορά στην «Κατανομή περιουσιακών στοιχείων»,  η εταιρεία διατηρούσε στο τέλος 2020 Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχικά ύψους 17,130 εκατ. ευρώ, Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολογιακά ύψους 75,417 εκατ. ευρώ, Αμοιβαία Κεφάλαια Διασποράς Κινδύνου (Diversified Growth Funds) ύψους 48,721 εκατ. ευρώ (και Λοιπά 3,115 εκατ, ευρώ), με  το Σύνολο να ανέρχεται σε 144,383 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση (2021), η Διοίκηση εκτιμά ότι «τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν την ικανοποιητική πορεία του προηγούμενου έτους, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας και κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, παρά τυχόν επιμέρους περιορισμένες διακυμάνσεις, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η ενισχυμένη ρευστότητα και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης.

Παρά το γεγονός ότι η πλήρης εξέλιξη του νέου κύματος της πανδημίας και η επιβολή εκ νέου αυστηρών περιοριστικών μέτρων στις περισσότερες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθιστούν οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την περαιτέρω επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επισφαλή και αβέβαιη, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμά ότι ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern). Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα (ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης όσων έχουν πληγεί) και για τον τρόπο και την ένταση που αυτές δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες του Ομίλου».

Η εισηγμένη το προηγούμενο έτος πραγματοποίησε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα πολλών εκατ. ευρώ. Αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο, πέραν των προγραμματισμένων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, ο μιλος για τη χρήση 2020 προέβη σε έκτακτες επενδύσεις: 

  • Έκτακτη επένδυση συνολικού ύψους 3 εκατ. € για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση στην παραγωγή χειρουργικών μασκών (περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην από 01/10/2020 σχετική Εταιρική Ανακοίνωση). Το πλάνο των εν λόγω έκτακτων επενδύσεων ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και στους επιθυμητούς χρόνους και πλέον όλες οι νέες γραμμές παραγωγής βρίσκονται σε λειτουργία, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1,5 εκ. μασκών ημερησίως. Σημειώνεται ότι εκτός της Ελληνικής αγοράς, σημαντικό μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

  • Έκτακτη επένδυση 5.1 εκατ. €, για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή υλικού «Meltblown», το οποίο χρησιμοποιείται και για την παραγωγή όλων των τύπων μασκών, από χειρουργικές μάσκες μέχρι και μάσκες τύπου FFP2 και FFP3. Για την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης, η θυγατρική εταιρεία Don & Low ήρθε σε συμφωνία με τον κρατικό φορέα Scottish Enterprise για τη χρηματοδότηση ποσοστού 80% της επένδυσης. Η χρηματοδότηση θα επιστραφεί στο Scottish Enterprise εντός των επόμενων πέντε ετών.

Όπως ανέφερε η εισηγμένη κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών 2020, πέρυσι καταγράφηκε:

·       Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας.

·       Ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενες με προϊόντα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία.

·       Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.

·    Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.