Επιχειρήσεις
09-03-2021 | 10:05

Premia Properties: Στα 65,9 εκατ. ευρώ η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων, έρχεται ΑΜΚ

Premia Properties: Στα 65,9 εκατ. ευρώ η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων, έρχεται ΑΜΚ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση της ενοποιημένης Καθαρής Θέσης του Ομίλου, η οποία ανήλθε σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 19,3 εκατ. στις 31.12.2019, ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στα 65,9 εκατ. ευρώ, έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων στα 1,5 εκατ. ευρώ και ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής στα 27,6 εκατ. ευρώ, έναντι 46,2 εκατ. για το 2019, παρουσίαση η εισηγμένη Premia Properties (πρώην Pasal), το 2020. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ, οι βραχυπρόθεσμες έπεσαν στα 8,6 εκατ. ευρώ,

Σύμφωνα με την εταιρεία, από το 2021 αναμένεται σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρίας προτίθεται να επιδιώξει στο προσεχές μέλλον νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή/και εισφορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από υφιστάμενους μετόχους ή/και τρίτους επενδυτές.

Βάσει όσων αναφέρονται στην ετήσια οικονομική κατάσταση για το 2020,  καταγράφηκε:

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με την ένταξη δύο (2) ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ΝΟΕ Α.Ε. Η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων στις 31.12.2020 διαμορφώθηκε σε €65,9 εκατ. έναντι €31,1 εκατ. στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η απόκτηση ενός ακόμη ακινήτου logistics από την ΝΟΕ Α.Ε. έναντι € 5,0 εκατ. Επίσης, τον Ιανουάριο 2021, ολοκληρώθηκε η αγορά εμπορικού ακινήτου τύπου big-box (σούπερ μάρκετ) έναντι € 2,5 εκατ.

Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων στον τομέα των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) με την απόκτηση της εταιρίας JPA AΕΕΣ η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε κατά την 31.12.2020 σε €40,4 εκατ.

Αύξηση της ενοποιημένης Καθαρής Θέσης του Ομίλου, η οποία ανήλθε σε €38,2 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης €19,3 εκατ. στις 31.12.2019. Στις 9.07.2020 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκατ.. Επίσης, στις 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων της εταιρείας ΝΟΕ Α.Ε καθώς και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας JPA ΑΕΕΣ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά €20 εκατ. Στις 3.3.2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και η εισαγωγή 18.204.903 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €1,5 εκατ., παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με το 2019, καθώς τα σχετικά έσοδα από τα δύο νέα ακίνητα logistics δεν ενσωματώνονται στη χρήση του 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν για το 2020 σε €27,6 εκατ. έναντι €46,2 εκατ. για το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2020 έχει ενσωματωθεί και η επίδραση της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,6 εκατ.. Το αντίστοιχο ποσό κερδών από διακοπείσες δραστηριότητες για το 2019 ανήλθε σε €4,4 εκατ., ενώ στα αποτελέσματα του 2019 περιλαμβάνονται επίσης κέρδη από διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης ύψους €46,9 εκατ.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,4 εκατ., έναντι ζημιών €5,2 εκατ. το 2019, μη λαμβανομένων υπόψη για το 2019 των ως άνω κερδών από διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης.

Προοπτικές για το 2021

Όπως σημειώνει η εισηγμένη, «κατόπιν της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης εντός του α’ εξαμήνου 2020 και της ενίσχυσης της Εταιρείας με την είσοδο του ομίλου Sterner Stenhus στο μετοχικό της κεφάλαιο τον Ιούλιο 2020, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την υγιή και δυναμική ανάπτυξη της. Η Εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της με νέες επενδύσεις στους κλάδους των logistics, των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) καθώς και εμπορικών ακινήτων τύπου big-box (σούπερ μάρκετ). Ο κλάδος των ακινήτων επηρεάζεται σημαντικά από τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, και ιδίως της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19).

Το γενικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις ιδιαιτέρως δυσχερείς. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η επίδραση της πανδημίας διαφοροποιείται ανά κλάδο ακινήτων, δηλαδή είναι διαφορετικής έντασης για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των σχολικών κτιρίων, στον οποίο δραστηριοποιείται η PREMIA, σε σχέση με άλλους κλάδους όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή το λιανεμπόριο. Καθώς η διαχείριση της πανδημίας θα καθίσταται αποτελεσματικότερη, αναμένουμε από το 2021 τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρίας προτίθεται να επιδιώξει στο προσεχές μέλλον νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή/και εισφορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από υφιστάμενους μετόχους ή/και τρίτους επενδυτές».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.