Τράπεζες
12-02-2021 | 08:10

Α. Δημητριάδης (Πειραιώς Leasing): Η κυκλική oικονομία αναβιώνει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Α. Δημητριάδης (Πειραιώς Leasing): Η κυκλική oικονομία αναβιώνει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις

Δυναμική επάνοδο του leasing, θα φέρει η οικονομία της «ανακύκλωσης», υποστηριζόμενη και από τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Πειραιώς Leasing, μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης, καινοτομεί και εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων της, με άξονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική Οικονομία, ενισχύοντας, έτσι, το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου της Τρ. Πειραιώς που βασίζεται στην εκπλήρωση των αρχών Εnvironmental, Society, Governance (ESG).

Η Πειραιώς Group Leasing κατέλαβε για μία ακόμη χρονιά, το 2020, την πρώτη θέση στον κλάδο χρηματοδοτικής μίσθωσης, με συνολικό μερίδιο αγοράς της τάξεως του 40%. Πρωταγωνιστώντας και πέρυσι στις χρηματοδοτήσεις νέων επενδυτικών σχεδίων, η εταιρεία αύξησε την παραγωγή νέων εργασιών κατά 30%, ενώ συνεχίζοντας τις καινοτόμες δράσεις της, δημιούργησε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα με θετικό οικολογικό αποτύπωμα (ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση κ.ά).

Μιλώντας στο insider.gr, ο CEO της Πειραιώς Leasing, Ανδρέας Δημητριάδης αναφέρει ότι εταιρεία πιστή στις αρχές του ESG καθώς και του Green Trade Facilitation Programme, έχει σχεδιάσει δέσμη προϊόντων λειτουργικών μισθώσεων με έμφαση:

1. στις κλιματικά ουδέτερες μορφές μεταφοράς μέσω της εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης, ευνοώντας νέες μορφές κινητικότητας και στοχεύοντας τις βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος (προϊόντα με την κωδική ονομασία ev-lease).
2. στα συστήματα συλλογής και διακομιδής απορριμμάτων για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τις νέες μορφές παραμετροποίησης που ισχύουν.
3. στους μηχανολογικούς εξοπλισμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας βιοαέριο παράγωγο επεξεργασίας βιομάζας και πράσινο υδρογόνο.

Η αναβίωση του leasing

Ποιες, είναι, όμως οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται και που θα «αναστήσουν» την βιομηχανία των χρηματοδοτικών μισθώσεων και δη του operational leasing; Σημειώνεται ότι η τελευταία παραγωγική χρονιά για τις εργασίες των εταιρειών leasing ήταν το 2008 και όπως φαίνεται, η έμφαση στην κυκλική Οικονομία έρχεται για να αναγεννήσει τον κλάδο και τις προοπτικές του.

Όπως εξηγεί ο κ. Δημητριάδης, η ανάγκη της απρόσκοπτης ανάπτυξης της κοινωνίας διαχρονικά, με στόχους τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και τη διατήρηση της αυτάρκειας σε φυσικούς πόρους, οδηγεί αναπόδραστα στην υιοθέτηση νέου, διαφορετικού υποδείγματος διαχείρισης του οικοσυστήματος.

Κύριοι συντελεστές του νέου υποδείγματος απαιτείται να είναι:

1) ο επαναπροσδιορισμός της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ανθρώπων, με έμφαση στη χρήση έναντι της ιδιοκτησίας,
2) η καθολική αποδοχή των αξιών της κυκλικής οικονομίας,
3) η διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
4) η συστημική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων,
5) ο ορισμός του κύκλου ζωής κάθε υλικού, στον οποίο θα ενσωματώνονται δραστηριότητες κυκλικού σχεδιασμού της χρήσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης σε αλυσίδες αξίας.
6) η δημιουργία υγιών και αποδοτικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

«Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού «Προς μια Βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να παράξει καθαρό οικονομικό όφελος 1,8 τρισ. ευρώ έως το 2030, να δημιουργήσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Είναι σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο παραγωγής, στο οποίο βασίστηκε μέχρι τώρα η οικονομία, δεν είναι βιώσιμο. Πρόκειται για το μοντέλο που συνδέεται με την αλληλουχία «προμήθεια, παρασκευή, απόρριψη», σύμφωνα με το οποίο κάθε προϊόν φθάνει αναπόφευκτα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Η κυκλική οικονομία έρχεται ως απάντηση στη φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και προβλέπει ένα μοντέλο βάσει του οποίου τα συστατικά με την επεξεργασία τους, να μπορούν να επιστρέψουν πίσω στον παραγωγικό κύκλο.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μεταβούμε από το υπάρχον μοντέλο γραμμικής ανάπτυξης στο κυκλικό, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων, παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο. Ό,τι θεωρούνταν «απόβλητο», τώρα μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη.

Όπως λέει ο κ. Δημητριάδης, εξηγώντας το «υπόβαθρο» για την δυναμική επάνοδο που θα κάνει το operational leasing, η έμφαση πλέον δίνεται στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, στη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, στη χρησιμοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharing economy), και στην χρήση υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι στην ιδιοκτησία αυτού.

«Η κυκλική οικονομία αποτελεί μετεξέλιξη της ανακύκλωσης με μία ουσιώδη διαφορά: στην ανακύκλωση, ένα χρησιμοποιημένο προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες που ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων προϊόντων, ενώ στην κυκλική οικονομία το προϊόν επανασχεδιάζεται εξαρχής ώστε να μπορεί να ανακατασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως καινούριο.

Περιορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αλόγιστη εξάντληση, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη και η καταστροφή της βιόσφαιρας λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της συνεπαγόμενης κλιματικής αλλαγής», σημειώνει ο CEO της Πειραιώς Leasing.

Ο ρόλος του Operational Leasing

Όπως τονίζει o κ. Δημητριάδης, η βιομηχανία του leasing, μέσω του σχήματος της λειτουργικής μίσθωσης, θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που προωθείται, και το οποίο εστιάζει στην χρήση του εξοπλισμού, σε αντίθεση με την ιδιοκτησία του.

Οι εταιρείες leasing, οι οποίες αποτελούν τους εκμισθωτές ενός περιουσιακού στοιχείου καθ’ όλη την διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του, αναλαμβάνουν την ευθύνη να επεκτείνουν την ωφέλιμη ζωή του, με τη μεγιστοποίηση της οικονομικής χρησιμότητάς του.

Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε asset μέσω της διαδικασίας ανακατασκευής του, δίνεται η δυνατότητα για πολλαπλούς κύκλους «ωφέλιμης ζωής», με άμεσο αποτέλεσμα το αποτύπωμα του άνθρακα να είναι πολύ περιορισμένο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.