Επιχειρήσεις
01-02-2021 | 16:55

Ελλάκτωρ: «Πέρασε» στους Μπάκο-Καϋμενάκη το 11,94%

Ελλάκτωρ: «Πέρασε» στους Μπάκο-Καϋμενάκη το 11,94%
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάκτωρ, μέσω συνδεδεμένων εταιρειών, πραγματοποιήθηκε η απόκτηση μετοχών των αδελφών Καλλιτσάντση (Pemanoaro Ltd) από το δίδυμο των εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη.

Ειδικότερα, μεταβιβάστηκε το 11,94% της Ελλάκτωρ ή αλλιώς 25,6 εκατ. μετοχές, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της τμηματικής συμφωνίας συναλλαγής.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη:

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε 28.01.2021 και 29.01.2021 από μετόχους της (PEMANOARO LIMITED, INVESCO FINANCE, GREENHILL INVESTMENTS LIMITED) και υπόχρεα πρόσωπα (DEVAN HOLDING INTERNATIONAL, ZEMBAR INVESTMENTS LIMITED, FALKER INVESTMENTS LIMITED και Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση καθώς και AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη), σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, ως ακολούθως:

Ι. Η μέτοχος PEMANOARO LIMITED (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, γνωστοποίησε την υλοποίηση, στις 25.01.2021, του πρώτου σταδίου της από 13.01.2021 συμφωνίας μεταξύ AKRON TRADE AND TRANSPORT SA (που ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) και της PEMANOARO LIMITED και αφορά στην πώληση 25.600.000 μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατέχει η τελευταία. Η συμμετοχή της μετόχου διαμορφώνεται ως εξής: Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή : Άμεση συμμετοχή: 44.101.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,5822% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή : Άμεση συμμετοχή: 18.501.876 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 8,6348% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες Η μέτοχος PEMANOARO LIMITED κατέρχεται του ορίου 10% και σημειώνει μεταβολή μεγαλύτερη του 3%. Αντίστοιχες γνωστοποιήσεις έχουν υποβάλει τα ελέγχοντα νομικά πρόσωπα (DEVAN HOLDING INTERNATIONAL, ZEMBAR INVESTMENTS LIMITED, FALKER INVESTMENTS LIMITED) και τα ελέγχοντα φυσικά πρόσωπα (Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης), η έμμεση συμμετοχή των οποίων μεταβλήθηκε από 20,5822% σε 8,6348%.

ΙΙ. Η μέτοχος INVESCO FINANCE S.A. (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) γνωστοποίησε μεταβολή στη συμμετοχή της και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ως ακολούθως: Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή : Άμεση συμμετοχή: 10.714.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,0002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή : Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες Η μέτοχος η μέτοχος INVESCO FINANCE S.A. κατέρχεται του ορίου του 5%.

ΙΙΙ.

1.       Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, το οποίο ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA (η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως: Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή : Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή : Άμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 16,9476% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2.       Πρόσθετες πληροφορίες Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED (η οποία, με τη σειρά της, υπέβαλε αντίστοιχη γνωστοποίηση για έμμεσο ποσοστό 16,9476%), που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. Η GREENHILL INVESTMENT LIMITED στις 25.01.2021 απέκτησε από την: -INVESCO FINANCE S.A. 10.714.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ποσοστό 5,0002%) και -PEMANOARO LIMITED 25.600.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ποσοστό 11,94%). Κατόπιν των ανωτέρω η GREENHILL INVESTMENT LIMITED ανέρχεται του ορίου 15%.

2. Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως: Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή : Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι 20,5822% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή : Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου καθώς και της υλοποίησης του πρώτου σταδίου απόκτησης συμμετοχής την 25.01.2021, από εναπομείνασες 18.501.876 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 8,6348 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε: άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου): έμμεση συμμετοχή α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 8,6348% (ήτοι 18.501.876 δικαιώματα ψήφου) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. Κατόπιν των ανωτέρω η συμμετοχή της AKRON TRADE AND TRANSPORT SA ανέρχεται του ορίου 25%.

3. Τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, ελέγχουν από κοινού και δρουν συντονισμένα, την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχει την ICEBERG CAPITAL LIMITED, και η οποία, με τη σειρά της ελέγχει την GREENHILL INVESTMENT LIMITED ενημερώνουν για μεταβολή συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ως εξής: Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 25.01.2021 Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της πριν τη συναλλαγή : Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 10.714.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,0002% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,0002% (ήτοι 10.714.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), ως αποτέλεσμα της από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 44.101.876 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι 20,5822% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη συναλλαγή : Α. Άμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έμμεση συμμετοχή: 36.314.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστό 16,9476% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας απόκτησης επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου καθώς και της υλοποίησης του πρώτου σταδίου απόκτησης συμμετοχής την 25.01.2021, από εναπομείνασες 18.501.876 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 8,6348 % του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), ως αποτέλεσμα και της άσκησης συμμετοχής, σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνίας, διαμορφώνεται σε άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου), άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου): έμμεση συμμετοχή α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 16,9476% (ήτοι 36.314.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 8,6348% (ήτοι 18.501.876 δικαιώματα ψήφου) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 25,5822% (ήτοι 54.815.876 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το νομικό πρόσωπο GREENHILL INVESTMENT LIMITED, ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, που ελέγχεται από την AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. α του ν. 3556/2007. Κατόπιν των ανωτέρω η συμμετοχή εκάστου των κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, παραμένει άνω του ορίου 25%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.