Τράπεζες
30-12-2020 | 18:29

Τρ. Πειραιώς: Εγκρίθηκε η διάσπαση, ποια είναι τα οφέλη

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Εγκρίθηκε η διάσπαση, ποια είναι τα οφέλη

Εγκρίθηκε σήμερα ο εταιρικός μετασχηματισμός (hive – down) της Τράπεζας Πειραιώς, με την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας και την εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας.

Την απόφαση για την τραπεζική απόσχιση είχαν λάβει οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς στην έκτακτη γενική συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου, καθώς θα διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης σημαντικού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων, της τάξεως των 7 δισ. ευρώ μικτής λογιστικής αξίας από τον υφιστάμενο σήμερα ισολογισμό της Τράπεζας, και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων από το επίπεδο του 47% στο επίπεδο του 30%. 

Η αποαναγνώριση των βαθιά ληξιπρόθεσμων και σε μεγάλο ποσοστό καταγγελμένων δανείων θα επιτρέψει στην νέα τραπεζική εταιρεία να εξοικονομήσει όχι μόνον κεφάλαια, αλλά και ανθρώπινους και άλλους πόρους, προκειμένου να τους στρέψει σε πιο αποδοτικές τραπεζικές δραστηριότητες, μετά από βαθμιαία αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής λειτουργίας (digital banking), με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων.

Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του ύψους προβλέψεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα συνδράμουν στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας εξυπηρετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το δημόσιο συμφέρον.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός θα εξυπηρετήσει επίσης τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή Τ2 από την Τράπεζα, ως μητρική πλέον του ομίλου.

Η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της νέας τραπεζικής εταιρείας (νέα Τράπεζα Πειραιώς), θα επιτρέψει τη σταδιακή ενίσχυση του βαθμού επενδυσιμότητας σε ενοποιημένο επίπεδο προς όφελος των κατόχων μετοχών και ομολόγων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, παράλληλα με αναμενόμενα μεσοπρόθεσμα οφέλη σε επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης, τιμολόγησης, εμπορικής παρουσίας και, συνεπακόλουθα, κεφαλαιακής θέσης.

 

Η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς

 

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 225501000 (εφεξής η «Διασπώμενη»), σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 10.12.2020, εγκρίθηκε στις 30.12.2020 η διάσπασή της με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας (εφεξής η «Διάσπαση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74, 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, καθώς και το άρθρο 145 του ν. 4261/2014, όπως ισχύουν, δυνάμει της υπʼ αριθμ. 139241 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2435847.

Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) συστάθηκε η νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 157660660000 (εφεξής η «Επωφελούμενη»), η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου τραπεζικού κλάδου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

β) η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε κύριες τραπεζικές δραστηριότητες, ενώ οι μετοχές της παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθώς και η νέα επωνυμία της («Πειραιώς Financial Holdings A.E.») θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο καταστατικό της, για τα οποία το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.