Επιχειρήσεις
23-12-2020 | 20:41

Η Vivabank ανακοινώνει την πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Newsroom
Μοιράσου το
Η Vivabank ανακοινώνει την πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Η Τράπεζα «VIVABANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Τ.E.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20 (εφεξής «η Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/16.12.2015), ότι σκοπεύει να προβεί σε πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεών της από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρία με την επωνυμία «TAMZO HOLDINGS LTD» που εδρεύει στην Κύπρο, επί της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, αρ. 16, Ηγκλ Χάουζ (Eagle House), 6ος όροφος, Άγιοι Ομολογητές, ΤΚ 1082, Λευκωσία, (εφεξής η «Αποκτώσα Εταιρεία»). Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείρισή τους θα ανατεθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 66, η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (Απόφαση υπ’ αριθμ. 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 4171/30.11.2017, Τεύχος Β).

2. Στο υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο, που γίνεται υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, αποκλειστικά για το σκοπό της πώλησης και διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων προς την Αποκτώσα Εταιρία (κατά τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 4354/2015), περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το παρελθόν με την επιχείρηση με την επωνυμία «Credicom Consumer Finance Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Στις εν λόγω μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις προς την Αποκτώσα Εταιρεία (άρθρο 4 παρ. 9 Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679), περιέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που συνδέονται µε τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Στα πρόσωπα αυτά ανήκουν, ενδεικτικά, οφειλέτες και συνοφειλέτες, εµπράγµατοι οφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωµα για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατό να επιβληθεί δικαίωµα συµψηφισµού), εταίροι νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, µέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ.

4. Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα των ως άνω προσώπων θα διαβιβασθούν αποκλειστικά για το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω απαιτήσεων κατά το άρθρο 3 του Ν. 4354/2015 στην Αποκτώσα Εταιρεία και για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για το σκοπό της διαχείρισής τους στη διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π» κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015.

5. Εφόσον ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, (άρθρα 12-20 ΓΚΠΔ 2016/679 και Ν 4624/2019) σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων, και υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Προς πλήρη ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, μέσω υποβολής σχετικού εγγράφου αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Τράπεζας (email: [email protected] ), θα σας αποστείλουμε και ηλεκτρονική ειδοποίηση, εφόσον έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, μπορείτε δε σε κάθε περίπτωση να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.viva.bank/home ) και στην σχετική ανακοίνωση η οποία αναπαράγεται και στον ιστότοπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) www.hba.gr .

6. Τέλος, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία προσβάλλει τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ).

Μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης μεταβίβασης των απαιτήσεων, δύνασθε να απευθύνεστε στην Εταιρία Διαχείρισης «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π», τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας θα σας γνωστοποιηθούν από την Αποκτώσα Εταιρεία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.