Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,5388 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2019, αυξημένο κατά 27% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ.

Το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,51186 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 28 Ιουλίου 2020.

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK Ergasias ως ακολούθως.

1.    Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ.,  στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2.    Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τo διανεμόμενο μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην τράπεζα EUROBANK Ergasias.

3.    Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας "EUROBANK Ergasias Α.Ε." για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην EUROBANK Ergasias και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα σημαντικότερα μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2019 έχουν ως εξής:

- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 149,2 εκατ.ευρώ έναντι 132,9 εκατ.ευρώ της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%.

- Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 47,6 εκατ.ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.

- Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε 35,4 εκατ.ευρώ έναντι 27,9 εκατ.ευρώ της χρήσης 2018.

- Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ.ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.

- Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ.ευρώ έναντι 80,9 εκατ. το 2018.