Η καθαρή αξία των εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδώσει μη χρηματοπιστωτικές ελληνικές επιχειρήσεις σε διεθνείς αγορές μέσω θυγατρικών τους από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυτών έχουν σημειώσει τις τελευταίες 200 ημέρες μεγάλες διακυμάνσεις. Η μεσοσταθμική απόδοση των εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδώσει ελληνικές επιχειρήσεις σε διεθνείς αγορές, όπως καταγράφεται από το δείκτη εταιρικών ομολόγων της Τράπεζας της Ελλάδος, από τα ιστορικώς χαμηλά επίπεδα πλησίον του 1% όπου βρισκόταν όταν εκδηλώθηκε η αναταραχή στις αγορές, έφθασε στο 5,83% στις 19 Μαρτίου, ενώ έκτοτε έχει υποχωρήσει κατά περίπου 340 μονάδες βάσης στο 2,45%.

Τι οδήγησε στη ραγδαία άνοδο και τη μετέπειτα πτώση

Οι παράγοντες που εξηγούν τη ραγδαία άνοδο των αποδόσεων και τη μετέπειτα υποχώρησή τους είναι κοινοί τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα λοιπά ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα. Συγκεκριμένα, η άνοδος αποδίδεται στην αναταραχή λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ η υποχώρηση των αποδόσεων επήλθε μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων για τη στήριξη των οικονομιών, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν ιδιαίτερα τη ρευστότητα και τις ταμειακές ροές των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις νέες εκδόσεις διεθνών ομολόγων αξίας 2,2 δισ. ευρώ, ενώ στην εγχώρια αγορά κατά την επισκοπούμενη περίοδο εκδόθηκαν τέσσερις τίτλοι συνολικής αξίας περίπου 530 εκατ. ευρώ με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 3,26%. Επίσης, το Φεβρουάριο του 2020, πριν από την εκδήλωση της αναταραχής στις διεθνείς αγορές, πραγματοποιήθηκε ακόμη μία έκδοση ομολόγου από ελληνική μη χρηματοπιστωτική επιχείρηση, η οποία άντλησε 260 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 6,88%.

Συνολικά, η ακαθάριστη αξία των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μέσω θυγατρικών τους σε διεθνείς αγορές από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε 10,1 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία των εκδόσεων, εφόσον συνυπολογιστούν οι νέες εκδόσεις, οι λήξεις και οι αποπληρωμές πριν από τη λήξη, ανέρχεται σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, από την έναρξη λειτουργίας της το 2017 μέχρι και το τέλος του 2019 έχουν πραγματοποιηθεί εκδόσεις ομολόγων από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνολικού ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ.