Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ έκαστη, εκδόσεως της ΕΛΤΡΑΚ, ανακοίνωσε η εταιρεία με την επωνυμία ELTRAK CP.

Σημειώνεται ότι η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι 3.243.215 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Προτείνων προσφέρει 3,30 ευρώ (Προσφερόμενο Αντάλλαγμα) σε μετρητά, για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται επίσης ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) είναι κατά 29,1% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 18ης Ιουλίου 2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε 2,56 ευρώ

(β) υπερβαίνει κατά 0,4% την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των 3,288 ευρώ που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 9.277.756 Μετοχών που απέκτησε στις 18 Ιουλίου 2019, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 18ης Ιουλίου 2019,

(γ) υπερβαίνει κατά 4,4% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε 3,16 ευρώ.