Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να καταθέσει δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ, περιγράφει η Sazka Group.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η δημόσια πρόταση πραγματοποιείται με αντάλλαγμα 9,12 ευρώ ανά μετοχή.

«Είμαστε βέβαιοι ότι χάρη στη σταθερή στήριξη και την ενεργό ενασχόληση μας με τις δραστηριότητες της εταιρείας, έχουμε συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικής αξίας για όλους τους μετόχους του ΟΠΑΠ», δηλώνει ο Τσέχος επιχειρηματίας, Karel Komarek, στον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η Sazka Group.

Όπως σημειώνει ο Komarek «από την 1η Μαρτίου 2013, δηλαδή την ημέρα της ανακοίνωσης της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ, η συνολική απόδοση για τους μετόχους έχει ανέλθει σε 130% και συμπεριλαμβάνει καταβληθέντα μερίσματα συνολικού ύψους άνω των 1,4 δισ. ευρώ».

Από την πλευρά μας, συνεχίζει ο ίδιος, επιδιώκουμε να αυξήσουμε το μερίδιο μας στον ΟΠΑΠ και θέλουμε να δώσουμε στους υπάρχοντες μετόχους την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχουν συγκεντρώσει με την πάροδο των ετών.

«Μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η οποία υλοποιείται πλήρως σε μετρητά και είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, δεσμεύουμε κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ, στηρίζοντας την πρόταση αυτή», κατέληξε ο Komarek.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση

- Η Δημόσια Πρόταση ισχύει ανεξαρτήτως του αριθμού των Μετοχών που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

- Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, εκτός αν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατέχουν το 90% ή περισσότερο των μετοχών του ΟΠΑΠ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνων θα εξασκήσει το δικαίωμα εξόδου για τους υπόλοιπους Μετόχους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, και θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών του ΟΠΑΠ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει τη στρατηγική του ΟΠΑΠ και προτίθεται να διατηρήσει την έδρα του στην Ελλάδα. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα διαμορφώνεται στα 9,12 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι η Δημόσια Πρόταση θα γίνει αποδεκτή από όλους τους μετόχους, εκτιμάται σε περίπου 2,06 δισ. ευρώ.

Η υπό εξαγορά εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή του ΟΠΑΠ, στις 12 Ιουλίου 2019, προς τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. έως τις 27 Ιουνίου 2019.

Σε σχέση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα σημειώνεται ότι:

(i) Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μέση σταθμισμένη κατ’ όγκο τιμή της μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας διαμορφώθηκε στα 9,114 ευρώ κατά την περίοδο του εξαμήνου που ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2019,

(ii) Σε σχέση με την τιμή ανά μετοχή του ΟΠΑΠ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (προσαρμοσμένη για το μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή που θα καταβληθεί στις 15 Ιουλίου 2019, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), το προσφερόμενο αντάλλαγμα συνιστά απόδοση ύψους 28% υπέρ των μετόχων,

(iii) Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν αγοράσει μετοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης,

(iv) Δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαοκτώ (18) μηνών πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης,

(v) Ο συνολικός αριθμός των ημερών κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε συναλλαγή σε σχέση με τις Μετοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) μηνών αμέσως πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμού των ημερών λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ’ αυτή την περίοδο, ενώ ο αριθμός των Μετοχών που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών πώλησης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε αυτή την περίοδο, επίσης υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας και

(vi) Το προσφερόμενο αντάλλαγμα υπερβαίνει κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τη λογιστική αξία ανά μετοχή, με βάση το μέσο όρο των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της υπό εξαγορά εταιρείας, βάσει του Ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων έχει προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., με την οποία βεβαιώνεται ότι διαθέτει τα μέσα καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.