Επιχειρήσεις
11-11-2015 | 11:53

Βγαίνει από το ταμπλό η ΑΓΕΤ μετά την δημόσια πρόταση της Lafarge

Μοιράσου το
Βγαίνει από το ταμπλό η ΑΓΕΤ μετά την δημόσια πρόταση της Lafarge

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και λήγει στις 11 Δεκεμβρίου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Lafarge προς τους μετόχους της ΑΓΕΤ Ηρακλής για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της στην τιμή των 1,23 ευρώ ανά μετοχή.  
Το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενέκρινε στις 6 Νοεμβρίου το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης.

1. Διάθεση πληροφοριακού δελτίου 

Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα της τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» (ο «Διαχειριστής»), από την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν από την 11η Νοεμβρίου 2015 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από τα γραφεία του Προτείνοντος στη διεύθυνση Λεωφόρος C-17, 2.947o χλμ., Montcada I Reixac, Βαρκελώνη, Ισπανία.
Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (http://www.lafarge.com.es/) και του συμβούλου του Προτείνοντος, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «BNP Paribas S.A.» (ο «Σύμβουλος») (http://securities.bnpparibas.com/contact-us/our-offices.html, σελίδα “Greece”).

2. Αντικείμενο δημόσιας 

Την 11η Μαΐου 2015 η εταιρεία Holcim Ltd υπέβαλε δημόσια πρόταση ανταλλαγής για τις μετοχές της εταιρείας Lafarge S.A. η οποία ήταν κατά την ημερομηνία αυτή η απώτατη μητρική επιχείρηση της Εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω δημόσιας πρότασης ανταλλαγής, η Holcim Ltd απέκτησε την 10η Ιουλίου 2015 ποσοστό 87,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Lafarge S.A. και την ίδια ημερομηνία, η Holcim Ltd τροποποίησε την επωνυμία της σε LafargeHolcim Ltd. Με τον τρόπο αυτό, η LafargeHolcim Ltd κατέστη την 10η Ιουλίου 2015 ο ελέγχων μέτοχος της Lafarge S.A. Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής συνεχίστηκε από την 15η Ιουλίου μέχρι την 28η Ιουλίου 2015 και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποχρεωτικής εξαγοράς (squeeze-out) την 23η Οκτωβρίου 2015, η LafargeHolcim Ltd απέκτησε το 100% των μετοχών της Lafarge S.A.
Συνεπεία των ανωτέρω, η LafargeHolcim Ltd κατέστη κατά την 10η Ιουλίου 2015 έμμεσος κύριος 63.253.403 μετοχών της ΗΡΑΚΛΗΣ (οι «Μετοχές») που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88,99% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου, απώτατη μητρική εταιρεία της ΗΡΑΚΛΗΣ. Διευκρινίζεται ότι ο Προτείνων ανήκει στον όμιλο εταιρειών LafargeHolcim και υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που βαρύνει την απώτατη μητρική επιχείρηση, ήτοι τη LafargeHolcim, η οποία ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα. Ο Προτείνων ξεκίνησε νόμιμα τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι από τη 10η Ιουλίου 2015 έως την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές ως προς τον έλεγχο των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου από την άμεση μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι τον Προτείνοντα, ή τον έμμεσο έλεγχο των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου από άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τη LafargeHolcim Ltd.
Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 7.829.304 μετοχές (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως η τελευταία ορίζεται κατωτέρω.

3. Περίοδος αποδοχής 

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα αρχίσει την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 και λήγει την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 (η «Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης»), με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

4.Προσφερόμενο τίμημα 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το ποσό των 1,23 Ευρώ για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή (το «Προσφερόμενο Τίμημα»).
Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι δίκαιο και εύλογο, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου, όπως αναλύεται ειδικότερα στην ενότητα 2.12 του Πληροφοριακού Δελτίου.
Σημειώνεται ότι, από το καταβλητέο προς τους αποδεχόμενους μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα.
O Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Συστήματος Αυλων Τίτλων και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε μέτοχο, ο οποίος θα αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (ο «Αποδεχόμενος Μέτοχος»), σύμφωνα με το άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 1/223/28.1.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει.

5. Διαδικασία αποδοχής δημόσιας πρότασης

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν δήλωση αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (η «Δήλωση Αποδοχής») σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Μετοχών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους.
Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 2.16 του Πληροφοριακού Δελτίου.
 

6.Ολοκλήρωση δημόσιας πρότασης 

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, στην ιστοσελίδα του Χ.Α., και στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, ήτοι μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015.
Η μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2015.

7. Σημειώσεις 

Εφόσον κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out) και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων μετοχών της ΗΡΑΚΛΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να εγκρίνει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και ακολούθως θα προβεί σε αίτηση στην ΕΚ για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α..
Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και, συνεπώς, δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων δε θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α..
H παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν και να αναγιγνώσκουν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.