Τη συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων  (short selling) επί των τραπεζικών μετοχών που διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνιστούν τον FTSE ΧΑ (Τραπεζικό Δείκτη) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την υπ’ αριθ. 738/9.11.2015 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική γνώμη της ESMA της ιδίας ημέρας και το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις μετοχές των:

Αlpha Bank

Attica Bank

Eθνική

Εurobank

Πειραιώς

ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης – ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α.    Στις μετοχές που συνιστούν τον FTSE XA Τραπεζικό Δείκτη,

β.    Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,

γ.    Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών,

δ.    Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησής των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 10η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 7η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 24:00.