Στην άντληση 875 εκατ. ευρώ με έκδοση τρίμηνων έντοκων γραμματίων προσβλέπει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) με τη δημοπρασία που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 εκατομ­μυρίων ευρώ, λήξεως 12 Φεβρουαρίου 2016».

Όπως διευκρινίζει ο ΟΔΔΗΧ, ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, ενώ οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας, η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα καταβληθεί προμήθεια, διευκρινίζει ο ΟΔΔΗΧ.