Ετήσια απόδοση 8% θα έχουν οι μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) που θα εκδοθούν για τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, βάσει της πράξης υπουργικού συμβουλίου με αριθμό 36 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 135 με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση με CoCos σε ποσοστό 75% και με μετοχές σε ποσοστό 25% ώστε να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που δεν θα καλυφθούν από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Τα «κουπόνι» 8% θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών μέχρι και τον έβδομο χρόνο. Στη συνέχεια, αν δεν αποπληρωθούν τα CoCos, εφαρμόζεται «επιτόκιο αναπροσαρμογής» που θα προκύψει από τα τότε δεδομένα. Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα κέρδη για την καταβολή τόκου η τράπεζα δεν θα μπορεί να καταβάλει μέρισμα στις κοινές μετοχές.

Πότε και πως τα CoCos θα μετατρέπονται σε μετοχές

Σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση, οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος εάν για οποιονδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλλει συνολικά ή μερικά τους καταβλητέους τόκους σε δύο ημερομηνίες καταβολής τόκου. Oι δύο ημερομηνίες καταβολής τόκου δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες.

Επίσης, οι ομολογίες μετατρέπονται σε μετοχές εάν επέλθει οποιαδήποτε στιγμή Γεγονός Ενεργοποίησης, δηλαδή αν ο Δείκτης CET 1 του πιστωτικού ιδρύματος, υπολογισμένος σε ενοποιημένη βάση ή σε ατομική βάση, πέσει κάτω του 7%.

Ωε προς τον τρόπο μετατροπής, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι κάτοχοι των ομολογιών θα λαμβάνουν αριθμό μετοχών μετατροπής που καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είναι ανεξόφλητες με την τιμή μετατροπής (όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση) και διαιρώντας περαιτέρω με το ποσοστό συμμετοχής του κατόχου των ομολογιών στο σύνολο του ομολογιακού δανείου.

Σημειώνεται ότι η κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία 100.000 ευρώ, εκδίδεται στο άρτιο και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. Οι ομολογίες προσμετρούνται στα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος.