Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής προτάσεων (επισύναψη) η οποία σχετίζεται με την 2η Πρόσκληση του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. Η δεύτερη Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 του Προγράμματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ενδεικτικές δράσεις:

 1.     Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 2.     Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής  περιοχής.
 3.     Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 4.     Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη "πράσινων υποδομών" και την προστασία της βιοποικιλότητας.
 5.     Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.
 6.     Σχεδιασμός μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.
 7.     Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη διαχείριση υδάτων.
 8.     Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.
 9.     Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και ανάπτυξη νέων στη διαχείριση
 10.     Κέντρα υποστήριξης για κινδύνους υγείας, σπάνιες νόσους, δωρεά οργάνων κ.α. και ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών σχεδίων και αρχών για την ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών.
 11.     Ανακαίνιση και εξοπλισμός υπαρχουσών και καινούριων πρωτοβάθμιων δομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι προτάσεις θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1.     Να είναι ξεκάθαρες και να σχετίζονται τόσο με τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 όσο και με τις επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικού στόχους του κάθε άξονα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.
 2.     Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος.
 3.     Να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου.
 4.     Να υποβάλλονται μόνο αγγλικά. Αυτό ισχύει και για τα συνοδευτικά έγγραφα.