Το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου 2016 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα έχει συγκεντρώσει το 80% των στοιχείων που θα χτίσουν το προφίλ των φορολογουμένων στο Περιουσιολόγιο.

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ιωάννης Μπάκας εξέδωσε απόφαση με την οποία ζητά από τράπεζες, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών, ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, από τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τις εταιρείες ύδρευσης να στείλουν στην ΓΓΔΕ αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές, επενδύσεις και τις δαπάνες των φορολογουμένων – πελατών τους το 2015.

Τα στοιχεία αυτά θα συνθέσουν το Περιουσιολόγιο και θα εμπλουτιστούν με τα εισοδήματα που θα δηλωθούν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2015 και τα δεδομένα των δηλώσεων πόθεν έσχες για μετρητά, χρυσαφικά, τιμαλφή, κ.α. που φυλάσσονται εντός των οικείων. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα παραπάνω δεδομένα θα αξιοποιηθούν στη βάση διασταυρώσεων από τη ΓΓΔΕ, ώστε να εντοπισθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα τους εισοδήματα.

Πληροφορίες από τράπεζες -χρηματιστηριακές

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάσουν έως τις 15 Ιανουαρίου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

Ακόμη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα γνωστοποιούν στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση θα διαβιβασθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου αριθμοί λογαριασμού, ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ, ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ, το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό, υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, κωδικός νομίσματος, κ.α..

Η ΓΓΔΕ θα λάβει έως τις 28 Φεβρουαρίου και στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια φυσικών προσώπων που αφορούν σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών θα λάβει και στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Πληροφορίες για εμβάσματα και κάρτες

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ στοιχεία που αφορούν σε: α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

Αναφορικά με συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.) που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις θα διαβιβάζονται: α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) ΑΦΜ επιχείρησης, γ) Επωνυμία επιχείρησης, δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης, ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα, στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.

Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΔΕ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Οι φορολογούμενοι «υψηλού κινδύνου»

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη ΓΓΔΕ έως τις 30 Απριλίου αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»: α) ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 100.000 ευρώ. β) νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν τις 100.000 ευρώ.

Πληροφορίες από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα διαβιβάσουν έως τις 28η Φεβρουαρίου στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν. Τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα: α) ΑΦΜ υπόχρεου, β) Αριθμός συμβολαίου, γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα διαβιβάσουν επίσης έως τις 14 Μαρτίου στην ΓΓΔΕ στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος.

Πληροφορίες από ιδιωτικά θεραπευτήρια

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων) θα διαβιβάσουν έως τις 31 Μαρτίου 2016 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στοιχεία με ιατρικές πράξεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής. Ωστόσο, δεν θα περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις, και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν αποκλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.

Πληροφορίες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες θα διαβιβάσουν έως τις 31 Μαρτίου 2016 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του ηλεκτρονική κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος.

Τις παραπάνω υποχρεώσεις θα έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές.

Πληροφορίες από εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα διαβιβάσουν έως τις 31 Μαρτίου 2016 στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους.

Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας.  Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Πληροφορίες από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα διαβιβάσουν έως τις 31 Μαρτίου 2016 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: α) Αριθμός Παροχής, β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh), δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού), ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Πληροφορίες από εταιρείες ύδρευσης

Οι εταιρείες ύδρευσης θα διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών σε ηλεκτρονική κατάσταση έως τις 31 Μαρτίου 2016 στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι αξιοποιήσιμα από τη ΓΓΔΕ για χρονικό διάστημα έξι ετών, ήτοι έως το 2022.