Στις ανεξάρτητες αρχές με την πλέον νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση συγκαταλέγεται η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Για όσους δεν το γνωρίζουν η ΕΛΤΕ είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.

Το έργο της ΕΛΤΕ

Αποστολή της είναι η συνεχής ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Η ΕΛΤΕ απαρτίζεται από δύο εποπτικά συμβούλια μέσω των οποίων διενεργείται η εποπτεία της αγοράς. Μέσω του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) εποπτεύονται τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards), με τα οποία ελέγχεται η συμμόρφωση των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC. 

Μέσω της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΕΕ) εποπτεύονται όλες οι σχετιζόμενες με την άσκηση του επαγγέλματος του νόμιμου ελεγκτή πτυχές (Professional Oversight), όπως ιδίως οι επαγγελματικές εξετάσεις, η πρακτική άσκηση και η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος ενέκρινε σήμερα τον οικονομικό απολογισμό της ΕΛΤΕ για το 2019. Από την συγκεκριμένη απόφαση προκύπτει πως η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχω επέδειξε μεγάλη φειδώ στις δαπάνες της το 2019, παρά το ότι είχε αυξημένα έσοδα.

Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα της ΕΛΤΕ διαμορφώθηκε για το 2019 στο 1,56 εκατ. ευρώ, με τις δαπάνες της Αρχής να διαμορφώνονται στα 875.918 ευρώ και τα έσοδα στα 2,4 εκατ. ευρώ.