Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» των δράσεων του Υπερταμείου.

Όπως προκύπτει από την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για τα πεπραγμένα του τετάρτου τριμήνου του 2019, στην οποία αποτυπώνεται και το σύνολο των δράσεων του προηγούμενου έτους, υπάρχει στρατηγικό πλάνο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.

Βασικό στόχο της ΕΕΣΥΠ, το επόμενο χρονικό διάστημα, αποτελεί η ενεργοποίηση των μηχανισμών που προβλέπονται από την επενδυτική της πολιτική, με κατεύθυνση τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

Δημιουργείται ομάδα εργασίας για την επενδυτική στρατηγική

Με σκοπό την ορθότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ακινήτων των θυγατρικών της εταιρειών, η ΕΕΣΥΠ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ξεκίνησε να επεξεργάζεται σχετικές εναλλακτικές. Μεταξύ των εναλλακτικών που συζητήθηκαν, εξετάστηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας μίας ομάδας εργασίας στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας, επιφορτισμένης με το σχεδιασμό μιας ολιστικής επενδυτικής στρατηγικής και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

Στόχος είναι η αναλυτική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, ενώ σε συνδυασμό με τη δημιουργία κοινού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), απώτερος σκοπός του εγχειρήματος είναι η ταυτοποίηση, καταγραφή και αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας θυγατρικών του Υπερταμείου.

Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου εγχειρήματος, παρά το μέγεθος και τις απαιτήσεις πρόσβασης σε ακριβή στοιχεία, θα οδηγήσει στην καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, καθώς το πληροφοριακό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εφαρμογής μίας ενιαίας στρατηγικής διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων των δημόσιων επιχειρήσεων.

Η στρατηγική αυτή, μπορεί να υπερβεί και τα αυστηρά όρια του ομίλου της ΕΕΣΥΠ, καθώς όπου αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, μπορεί να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ του GIS και περιφερειακών συστημάτων όπως για παράδειγμα το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνονται συνέργειες τόσο εντός του ομίλου της ΕΕΣΥΠ, όσο και μεταξύ των λοιπών και άμεσων θυγατρικών της με το Ελληνικό Δημόσιο, με πολλαπλά οφέλη.

Ευρύ το επενδυτικό πλάνο των θυγατρικών

Οι θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ υλοποιούν ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πρόγραμμα αυτό, περιλαμβάνονται έργα διαφορετικής ωριμότητας και μεγέθους.

Αναφορικά με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος αντιστοιχεί σε επενδυτικές προτάσεις των δύο εταιρειών ύδρευσης – αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ), ενώ υπάρχουν και μικρότερα έργα των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

Ειδικότερα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ προχώρησαν τις διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης μεταξύ άλλων:

ΕΥΔΑΠ

- H ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στη δημοτική ενότητα Γλυκών Νερών δήμου Παιανίας. Η υλοποίηση του έργου προχώρησε κατά το υπό εξέταση τέταρτο τρίμηνο, έχοντας εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το έτος 2021.

- Παράλληλα προχώρησε στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στο δήμο Παλλήνης. Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο δημοπράτησης.

- Η εταιρεία στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 προχώρησε τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση δύο μεγάλων έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική: Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και κατασκευή αγωγών ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές Σπάτων – Αρτέμιδος και  επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών. Τα δύο αυτά έργα αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει τέσσερα έργα, το ΚΕΛ (Α458) στην περιοχή Πλατύ Χωράφι και τρία για το δίκτυο αποχέτευσης Α455, Α456 και Α457 (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων) συνολικού προϋπολογισμού 271 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά θα καλύψουν κρίσιμες ελλείπουσες υποδομές αποχέτευσης στη περιοχή Ανατολικής Αττικής.

ΕΥΑΘ

- Η ΕΥΑΘ ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου  τη δημοπράτηση του έργου της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) - Φάση Α2, ώστε η δυναμικότητα της εγκατάστασης να αυξηθεί από 150.000 m3 ημερησίως που είναι σήμερα, σε 300.000 m3 ημερησίως (ολοκλήρωση φάσης Α2).

- Παράλληλα προχώρησε σε έργα ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής του έργου συνεχίστηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο μπαίνοντας σε τελική φάση (υπογραφή συμβάσεως με επιλεγέντα ανάδοχο).

- Δρομολογήθηκε τηλε-έλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της κατασκευής εισήλθε σε τελική φάση, με την υπογραφή συμβάσης με επιλεγέντα ανάδοχο.

ΕΤΑΔ

- Η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου για το οικοτουριστικό πάρκο Φαναρίου Ροδόπης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξης νέων τουριστικών υποδομών.

- Η ΕΤΑΔ προχώρησε επίσης στην αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας – Β’ Φάση. Το έργο, κατά την υπό εξέταση περίοδο, βρίσκεται υπό υλοποίηση.

- Παράλληλα σε ό,τι αφορά το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα, υλοποιούνται ενέργειες και δράσεις με στόχο την ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Στροφή του Υπερταμείου στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η ΕΕΣΥΠ έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την τεχνολογική αναβάθμιση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, με απώτερο στόχο τη συμβολή στην ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Ενδεικτικά παραδείγματα και πλάνα ψηφιακού μετασχηματισμού

- Έργα τεχνολογίας στον ΟΑΣΑ. Ο εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών θα επιτευχθεί και μέσω της τεχνολογίας, με την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων έξυπνης και πράσινης ανάπτυξης. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν σύστημα προληπτικών συντηρήσεων, σύστημα ενημέρωσης του επιβατικού κοινού μέσω digital signage εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε οχήματα και σταθμούς, ολοκληρωμένο σύστημα ERP, κ.ά. Ένα πιλοτικό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η παροχή WiFi στο επιβατικό κοινό, αξιοποιώντας τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που είναι ήδη εγκατεστημένος στα λεωφορεία.

- Έργα τεχνολογίας στα ΕΛΤΑ. Η τεχνολογία στα ΕΛΤΑ είναι συνυφασμένη με τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ισχυροποίηση της εταιρείας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα από τα πιλοτικά έργα που έχουν δρομολογήσει τα ΕΛΤΑ είναι η δημιουργία ορισμένων σταθμών αυτόματης κατάθεσης και παραλαβής δεμάτων «Smart Parcel Lockers» και δικτύου «Smart Mailboxes». Ειδικότερα για τα smart parcel lockers, εντός του τελευταίου τριμήνου του 2019, σημειώνεται ότι το αίτημα για χρηματοδότηση του πιλοτικού μέσω του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έλαβε σχετική προέγκριση και σχεδιάζονται για αυτό τα επόμενα βήματα από την εταιρεία.

- Συνέργειες μέσα από τη δημιουργία ενιαίας γεωπληροφοριακής βάσης δεδομένων (GIS). Η ΕΕΣΥΠ σχεδιάζει τη δημιουργία μιας ενιαίας γεωπληροφοριακής βάσης δεδομένων (GIS), η οποία θα τροφοδοτηθεί από τα γεωχωρικά δεδομένα των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της. Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου εγχειρήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εφαρμογής μίας ενιαίας στρατηγικής διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων των δημόσιων επιχειρήσεων. Η ΕΕΣΥΠ, συνεργάζεται στενά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς η εταιρεία διαθέτει ήδη αντίστοιχο σύστημα, το οποίο έχει αναπτύξει εσωτερικά, και άρα διαθέτει ειδική τεχνογνωσία.