Την απαλλαγή της Εθνικής Τράπεζας από την καταβολή ποσού 40 εκατ. ευρώ ετησίως (για την πενταετία 2019-23) υπέρ των δικαιούχων του ΛΕΠΕΤΕ, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. 

Η τροπολογία που αφορά την υπαγωγή των δικαιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στον e-ΕΦΚΑ,  διευκρινίζει πως η Εθνική δεν υποχρεούται να εγγράψει το συνολικό ποσό των 200 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό της για το 2019, με τη μορφή εφάπαξ ποσού.

Και αυτό γιατί όπως διατυπώνεται στην τροπολογία, η συνδρομή της για τις επικουρικές συντάξεις χαρακτηρίζεται ως επιπρόσθετη ασφαλιστική εισφορά, κάτι που απαλλάσσει την ΕΤΕ από την λήψη επιπρόσθετων προβλέψεων για το ποσό που θα καταβάλλει.

Την υποχρέωση αυτή «κληρονόμησε» η τράπεζα από την τροπολογία Πετρόπουλου τον Ιούνιο του 2019, όταν αποφασίστηκε η υπαγωγή των 17.000 συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στο ενιαίο επικουρικό όλων των ασφαλισμένων, ΕΤΕΑΕΠ. 

Αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης Πετρόπουλου, η τράπεζα είχε προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση του μέτρου, φτάνοντας μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Επιπρόσθετη εισφορά

Παράλληλα στην τροπολογία αναφέρεται ότι η Εθνική θα καταβάλλει στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018 έως 2032 επιπρόσθετη ασφαλιστική εισφορά, η οποία θα ανέρχεται κατ’ έτος στο 12% επί των μεικτών αποδοχών των απασχολούμενων με οιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΕΤΕ.

Η παραπάνω ετήσια επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής για το έτος 2018 θα πρέπει να καταβληθεί ως την 30ή Ιουνίου του 2020. Για τα υπόλοιπα έτη, ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου έτους. Η επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής για τα έτη 2019 και 2020 συμψηφίζεται με αυτή που έχει καταβάλει ήδη η τράπεζα στο ΕΤΕΑΕΠ.

Επιπλέον, αφαιρείται η διάταξη για καταβολή από την Εθνική συμπληρωματικής εργοδοτικής εισφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εν συνεχεία, το ύψος της οποίας επρόκειτο να προσδιοριστεί με αναλογιστική μελέτη, που θα συντασσόταν από την Ελληνική Αναλογιστική Αρχή.

Η τροπολογία

Με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π)» ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα:

Τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4618/2019 αναφορικά με την υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος-Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ), στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα:

α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους αυτής. Σε περίπτωση που το καταβλητέο κατά τις 31.12.2019 ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προσωπική διαφορά μέχρι τις 31.12.2024. Από 1.1.2025 και εφεξής οι συντάξεις καταβάλλονται στο ποσό που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή τους

β. Προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, η οποία ανέρχεται για τα έτη 2018-2032 σε ποσοστό 12% επί των μικτών αποδοχών των απασχολουμένων στην Ε.Τ.Ε., προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει η επιβάρυνση, που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ από την ένταξη σε αυτόν, των ως άνω ασφαλισμένων.

γ. Με την επιπρόσθετη εισφορά της Ε.Τ.Ε. για τα έτη 2019 και 2020 συμψηφίζεται η επιπρόσθετη εισφορά που έχει καταβληθεί από την Ε.Τ.Ε. στο τ. ΕΤΕΑΕΠ κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4618/2019.

Δύνανται να ασφαλίζονται πρώην εργαζόμενοι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις εταιρίες του ν.4354/2015 και όσοι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, σε είδος και σε χρήμα, στους ενταχθέντες στον τ. ΕΦΚΑ τομείς του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) του άρθρου 53 ν. 4387/2016, κατόπιν αίτησής τους.