Η αναβάθμιση των διαδικασιών που ακολουθούνται για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου, ώστε να μην δημιουργούνται νέα χρέη, είναι ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Σύσταση συντονιστικής επιτροπής

Γι’ αυτό έχει ήδη συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών συντονιστική επιτροπή για την παρακολούθηση της εξέλιξης και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Η επιτροπή αυτή έχει ως ρόλο την αντιμετώπιση της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο της επιτροπής

Συγκεκριμένα η ειδική επιτροπή θα προχωρεί:

-Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων/ενεργειών και οριζόντιων μέτρων (π.χ. δημόσια παρακατάθεση, ενίσχυση φορέων με ανθρώπινο δυναμικό, επιμόρφωση υφιστάμενου προσωπικού κ.λπ.) ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης για τον περιορισμό των υπερήμερων χρεών.

-Στην υποβολή πρόσθετων προτάσεων και ο συντονισμός της εφαρμογής τους προς επίτευξη των στόχων που απορρέουν από το πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

-Στην καταγραφή των αναγκών των φορέων (π.χ. σε ανθρώπινο δυναμικό ή σε δράσεις επιμόρφωσης) και η κατάθεση σχετικών προτάσεων.

-Στη διαμόρφωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, εφόσον απαιτείται.