Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις μεταγραφές των αθλητών στο 22%, από το 45%, την αναδρομική εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού ετήσιου φόρου ακινήτων 15% των εταιρειών που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα φάρμακα, εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα, αλλά και την εξαίρεση των πολυτέκνων από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Η τροπολογία αναφέρει πως από 1-1-2020 μειώνεται στο 22% από 45% που ισχύει σήμερα ο φορολογικός συντελεστής για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ. Παράλληλά, αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης, σε 22% από 20% που ισχύει, του φόρου που προκύπτει κατά τη φορολόγηση των ανωτέρω ποσών. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

  • Ακόμη, με την ίδια τροπολογία μειώνεται το ποσό του φόρου κατά 20% από 10%, που ισχύει, επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το 100 ευρώ.
  • Με την τροπολογία, εξαιρούνται, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με 4 τουλάχιστον εξαρτώμενα άγαμα τέκνα.
  • Επίσης, με την τροπολογία χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένης κατά 30%, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2/KM με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις 40.000 ευρώ.
  • Στην ίδια βάση, με την τροπολογία υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13%, που ισχύει συγκεκριμένα  φάρμακα, εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα.

Προστίθενται, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014  στα δικαιώματα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και αυτά που ανήκουν σε ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε ΟΤΑ, των οποίων η χρήση καλύπτει αποκλειστικά ανάγκες της δημόσιας υγείας.  Παράλληλα, εξαιρούνται, αναδρομικά από 1-1-2013, της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού ετήσιου φόρου 15% επί της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και οι εταιρείες των οποίων το σύνολο των μετοχών τους κατέχουν νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα.

Τέλος, με την τροπολογία παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ακίνητα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών καταστημάτων κράτησης.