Στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης των ενηλίκων με πτυχίο είναι στο 73% και με μεταπτυχιακό στο 82%, ήτοι στα χαμηλότερα επίπεδα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ποσοστό απασχόλησης για όσους έχουν διδακτορικό (90%) είναι επίσης χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (92%), αλλά πιο κοντά σε αυτό.

Μεταξύ των νέων ενηλίκων (25-34 ετών), οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες: μόνο το 64% των νέων γυναικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση απασχολούνταν το 2018, έναντι του 79% των νέων ανδρών. Ενώ τα ποσοστά απασχόλησης έχουν μειωθεί από το 2008 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ωστόσο οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο.

Η Ελλάδα έχει το τέταρτο υψηλότερο μερίδιο ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που δεν απασχολούνται, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην κατάρτιση στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, και το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ μετά την Ιταλία. Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008.

Τέλος, το 8% των ανέργων ηλικίας 18-24 ετών είναι άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ.