Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό φοροφυγάδων και την επιβολή προστίμων. 

Οι έλεγχοι σε επιτηδευματίες και εταιρείες προκύπτουν μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αλλά και από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, στις οποίες καταγράφονται όλα τα στοιχεία και τα ποσά τιμολογίων αγοράς ή πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ανάρτηση υποθέσεων και αξιολόγηση αυτών στο πλαίσιο καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν μέσα στο 2019.

Στη βάση αυτή, για πρώτη φορά διενεργείται συνδυαστική διασταύρωση των δεδομένων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, με αντίστοιχα δεδομένα υποβληθέντων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών δεν δηλώνει στη φορολογική δήλωσή του και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε3 συναλλαγές που εμφανίζονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. Πλέον, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο παραβάτης θα εντοπίζεται και μάλιστα ηλεκτρονικά. 

Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Elenxis όπου εκεί εμφανίζονται υποθέσεις που αρχικά αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 προκειμένου στη συνέχεια οι ελεγκτικές υπηρεσίες να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. 

Αξίζει να τονιστεί ότι για τον καθορισμό της τελικής λίστας των προς έλεγχο επιχειρήσεων αναρτώνται στο σύστημα Elenxis υποθέσεις, ανά Ελεγκτική Υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την αξία των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν (από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη) για το φορολογικό έτος 2014. 

H τελική επιλογή των υποθέσεων που πρέπει να ελεγχθούν γίνεται κατόπιν τεκμηρίωσης, τεχνικής προσέγγισης και επεξηγήσεων επί των αναρτημένων πληροφοριών. 

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα νέα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τις εταιρείες και τους επαγγελματίες που θα βρεθούν στο ελεγκτικό στόχαστρο με προτεραιότητα σε όσες υποθέσεις εκτιμούν ότι έχουν μεγάλη βαρύτητα για την επίτευξη των στόχων των εσόδων, καθώς και για όσες υποθέσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι ελεγκτικές διαδικασίες και προέκυψαν νέα δεδομένα - στοιχεία από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν.