Έκπτωση φόρου ίσης με το 40%-50% της δαπάνης για όλες τις εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης κτηρίων δρομολογεί η Κυβέρνηση.

Το μέτρο αναμένεται να δώσει ώθηση στην οικονομία και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, αφού οι πολίτες θα έχουν κίνητρο να ζητούν τιμολόγιο για κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται στα ακίνητά τους.

Με τα τιμολόγια που θα συγκεντρώνουν θα κερδίζουν έκπτωση φόρου, την οποία μάλιστα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν οποιαδήποτε φορολογική τους υποχρέωση μέσα στην επόμενη τριετία.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με μελέτες του ΙΟΒΕ από τον οικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων στη βάση ενός υποδείγματος εισροών-εκροών, προκύπτει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων έχουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, κάθε 1 εκατ. ευρώ επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αυξάνει συνολικά, σε καθαρούς όρους το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1,4 εκατ. ευρώ, την απασχόληση κατά 37 θέσεις εργασίας και τα έσοδα του Δημοσίου κατά 500.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύσεων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, προκύπτει ότι η αρνητική επίδραση στα δημόσια έσοδα λόγω της έκπτωσης φόρου αντισταθμίζεται εν μέρει, ή και εξ ολοκλήρου, από τη θετική επίδραση στα δημόσια έσοδα, λόγω της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που επιφέρουν οι επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Παραδείγματος χάριν, προέκυψε από εκτίμηση του ΙΟΒΕ ότι εάν μία έκπτωση φόρου ύψους 20% της δαπάνης για εργασίες ανακαίνισης κινητοποιήσει με επιτυχία ιδιωτικές επενδύσεις, τότε τα δημόσια έσοδα καταλήγουν να είναι αυξημένα, σε σωρευτικούς όρους, κατά τα έξι πρώτα έτη εφαρμογής του μέτρου.