Έμφαση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά δίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2016 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον επικεφαλής της ΓΓΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΓΓΔΕ προβλέπει ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι από τις εφορίες και 51.180 έλεγχοι από τα τελωνεία, ενώ μεταξύ άλλων θέτει στόχους  για το σύνολο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και προσδιορίζει δράσεις και έργα για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης, την επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Αναφερόμενο στα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει η φορολογική διοίκηση για πετύχει τους στόχους της το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται σε ζητήματα σχετιζόμενα με την ίδια τη Γενική Γραμματεία και σε ζητήματα σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον:

  • Στα πρώτα εμπόδια συγκαταλέγει την ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, την έλλειψη διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της Γραμματείας και την έλλειψη διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, την ελλιπή μηχανογράφηση σε ορισμένες διαδικασίες και τη συχνή εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων, την έλλειψη νομικής και τεχνικής υποστήριξης, την υποστελέχωση και την ανισοκατανομή προσωπικού, την έλλειψη κινήτρων και διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς μεταξύ των υπαλλήλων και την ελλιπή κωδικοποίηση νομοθεσίας.
  • Στην δεύτερη κατηγορία εμποδίων περιλαμβάνει το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς, την αστάθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος, τη μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, τις παρεμβάσεις στο έργο της ΓΓΔΕ από εξωτερικούς φορείς (π.χ.Εισαγγελείς, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης) και το μειωμένο κύρος φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών στην αντίληψη των πολιτών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θέτει ως στόχους για τα έσοδα που θα εισπράξει η φορολογική διοίκηση αντίστοιχους με αυτούς του προϋπολογισμού 2016 (σε κάποιες περιπτώσεις υψηλότερους). Συνολικά το 2016 οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων τοποθετούνται στα 31,892 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρων τοποθετούνται στα 3,268 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από το ΦΠΑ στα 9,834 δισ. ευρώ.

Ειδικό βάρος δίδεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη, όπου τίθεται στόχος για συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 42,5%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 28% των εν λόγω οφειλών.

Για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η ΓΓΔΕ έχει προγραμματίσει 400 ελέγχους από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τη βεβαίωση ποσού 900 εκατ. ευρώ από αυτούς, εκ των οποίων θα εισπραχτούν τα 405 εκατ. ευρώ και από αυτά τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. Η ΓΓΔΕ έχει προγραμματίσει 600 ελέγχους από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τη βεβαίωση ποσού 500 εκατ. ευρώ από αυτούς, εκ των οποίων θα εισπραχτούν τα 112,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις ΔΟΥ με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ και διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις δημοσιές οικονομικές υπηρεσίες φορολογίας ανωνύμων εταιρειών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια βάση προβλέπεται το 2016 η διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ και διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις δημοσιές οικονομικές υπηρεσίες φορολογίας ανωνύμων εταιρειών Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει προγραμματίσει τη διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΥΟ και τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες και τον εντοπισμό παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών, αλλά και τη διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ίδιες, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει ακόμη, τη διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων εκ των οποίων 100 έρευνες θα αφορούν στην απάτη στον ΦΠΑ.

Η ΓΓΔΕ έχει σχεδιάσει τη διενέργεια 4 πολυμερών ελέγχων. Οι πολυμερείς έλεγχοι είναι συντονισμένες ενέργειες δύο ή περισσότερων χωρών για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων μιας  ή περισσότερων επιχειρήσεων. Κατά πληροφορίες Βουλγαρία και Κύπρος θα είναι μεταξύ αυτών.

Αλλά και στα τελωνεία οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια 6.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα Τελωνεία, αλλά και των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 1% στους ελέγχους αυτούς.  Προβλέπει και τη διενέργεια 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων, με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. Τελωνεία, ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει συμπεριλάβει τη διεξαγωγή τουλάχιστον 21.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης και τη διεξαγωγή τουλάχιστον 32.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης του ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων.

Αλλά και η ίδια η φορολογική διοίκηση θα ελεγχθεί. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη διενέργεια 40 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων Εφοριών και τη διεξαγωγή 110 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων.