Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 1.363.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Audiovisual, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισόποσων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 26/07/2013 και της 30/12/2014, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την υπ' αριθμ. 37293/2.04.2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της στις 30/10/2015 ενέκρινε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση των 1.363.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.