Την ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και τη σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) προβλέπει απόφαση υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο ΦΕΚ. Και τα δύο κυβερνητικά όργανα τελούν υπό τη προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνηση Γιάννη Δραγασάκη

Ειδικότερα, βάσει της υπουργικής απόφαση στο ΚΥΣΟΙΠ:

* Μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως μέλη.

* Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

* Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και τα θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

β) την επεξεργασία και διαμόρφωση των στρατηγικών της Κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση του Δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά τη συμμετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά Όργανα για θέματα αρμοδιότητάς τους.

γ) την πολιτική εποπτεία, τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης για την εφαρμογή της συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.).

Αντίστοιχα, για το ΚΥΣΚΟΙΠ αναφέρεται:

Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλη.

* Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

* Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) το συντονισμό, την προώθηση και την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης,

β) την επεξεργασία, διαμόρφωση και συντονισμό δράσεων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άμβλυνση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες,

γ) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης διυπουργικών και διατομεακών δράσεων κοινωνικής πολιτικής.