Ενίσχυση για επενδυτικά έργα πράσινης ανάπτυξης θα λάβουν πέντε ελληνικοί φορείς από το συνολικό ποσόν ύψους 264,8 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαίκή Επιτροπή για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της «πράσινης» ανάπτυξης της Ευρώπης. Η επένδυση καλύπτει 96 νέα έργα που εκτείνονται σε 21 κράτη-μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον. 

Τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.