Τις δραστηριότητες στις οποίες θα κατευθυνθούν τα κονδύλια των 30 δις. ευρώ από πόρους της ΕΕ και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα έρευνας και της καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» κατά την περίοδο 2018-2020 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, οι τομείς προτεραιότητας θα είναι:

Εστίαση σε πολιτικές προτεραιότητες

Το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2018-2020 θα εστιάσει τις εργασίες του σε μικρότερο αριθμό θεμάτων με αυξημένους προϋπολογισμούς, στηρίζοντας άμεσα τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής:

  • Ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή: 3,3 δισ. ευρώ
  • Κυκλική οικονομία: 1 δισ. ευρώ
  • Ψηφιοποίηση και μετατροπή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών: 1,7 δισ. ευρώ
  • Ένωση Ασφάλειας: 1 δισ. ευρώ
  • Μετανάστευση: 200 εκατ. ευρώ

Ποσό 2,2 δισ. ευρώ θα διατεθεί για έργα καθαρής ενέργειας σε τέσσερις αλληλοσχετιζόμενους τομείς: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, ηλεκτροκίνηση και τεχνολογίες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής στην Ευρώπη της νέας γενιάς ηλεκτρικών στηλών.

Προώθηση της έρευνας «blue sky»

Ταυτόχρονα, ο «Ορίζοντας 2020» θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την «επιστήμη που έχει οδηγό την περιέργεια» [η οποία συχνά αναφέρεται και ως «βασική επιστήμη» (blue sky science) ή «έρευνα αιχμής»]. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το 2018, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο, θα καταστήσει δυνατή την στήριξη άριστων ερευνητών με σχεδόν 1,86 δισ. ευρώ. Οι «Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί», που χρηματοδοτούν υποτροφίες για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, λαμβάνουν νέα ώθηση με συνολικά 2,9 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας

Το νέο πρόγραμμα εργασίας ενισχύει επίσης τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Θα επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε 30 εμβληματικές πρωτοβουλίες σε τομείς αμοιβαίου οφέλους. Για παράδειγμα, θα υποστηριχθούν πρωτοβουλίες συνεργασίας με τον Καναδά στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία στον τομέα της αυτοματοποίησης των οδικών μεταφορών, με την Ινδία για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα των υδάτων, και με αφρικανικές χώρες στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εξάπλωση της αριστείας

Μεταξύ 2018 και 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα διατεθούν 460 εκατ. ευρώ ειδικά για την υποστήριξη κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών που δεν συμμετέχουν ακόμη στο πρόγραμμα με το πλήρες δυναμικό τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτοι θύλακες αριστείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνεχίζει να προωθεί στενότερες συνέργειες με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Περαιτέρω απλούστευση των κανόνων συμμετοχής

Μια άλλη καινοτομία είναι η θέσπιση του πιλοτικού συστήματος κατ' αποκοπή ποσών, μιας νέας, απλούστερης προσέγγισης για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους συμμετέχοντες. Με τον τρόπο αυτό, το κέντρο βάρους των εκ των προτέρων ελέγχων θα μετατοπιστεί από τους οικονομικούς ελέγχους στο τεχνικοεπιστημονικό περιεχόμενο των έργων.

Ανοικτή επιστήμη

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί αλλαγή στον τρόπο προώθησης της ανοικτής επιστήμης, με μετακίνηση από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στη διάδοση της γνώσης νωρίτερα στην ερευνητική διαδικασία. Ποσό 2 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της ανοικτής επιστήμης, και 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης, την ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων και την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.