Αύξηση της κερδοφορίας της κατέγραψε για το α’ εξάμηνο του 2015 η ΚΡΙ-ΚΡΙ, ανακοινώνοντας καθαρά κέρδη 4,252 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 3,679 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Ο κύκλος εργασιών για τα προϊόντα ανήλθε σε 34.465 χιλ. ευρώ, έναντι 31.993 χιλ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας αύξηση 7,7%. Το κονδύλι του κύκλου εργασιών της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου (1/1-30/6/2014) που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνει επιπλέον έκτακτο ποσό 10.270 χιλ.ευρώ, το οποίο αφορά πωλήσεις υλικών παραγωγής προς τις συνεργαζόμενες, για την παραγωγή φασόν γιαουρτιών, παραγωγικές μονάδες.

Αντίστοιχα, τα μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 6.180 χιλ. ευρώ έναντι 4.791 χιλ. ευρώ το εξάμηνο 2014.

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4.558 χιλ. ευρώ, έναντι 4.108 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν συντάσσει πλέον ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς η μοναδική θυγατρική εταιρεία εκποιήθηκε το 2014, ενώ η συμμετοχή της στη συγγενή εταιρεία Kri kri BULGARIA είναι απομειωμένη κατά 100%, δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης τα τελευταία χρόνια.