Αύξηση κατά 25% στον κύκλο εργασιών και 19,35% στα κέρδη προ φόρων για το γ’ τρίμηνο 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε η Ικτίνος Ελλάς

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25% και διαμορφώθηκε σε 25,391 εκατ. ευρώ έναντι 20,302  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και  τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,033 εκατ. ευρώ έναντι 4,217 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,35%.

Οι εξαγωγές της εταιρείας για το 3ο τρίμηνο 2015, ανήλθαν σε 21,504 εκατ. ευρώ έναντι 18,102  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,8%

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,5% και διαμορφώθηκε σε 27,018  εκατ. ευρώ έναντι 21,520 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,661 εκατ. ευρώ έναντι 3,389 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,5%.