Την κερδοφόρα πορεία της συνεχίζει η Paperpack, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία για το εννεάμηνο του 2015.

Ειδικότερα:

- Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.379 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.343 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

- Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή μείωση κατά 0,55% και ανήλθε σε 10.404 χιλ. ευρώ έναντι 10.462 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1.819 χιλ. ευρώ έναντι 1.850 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

- Η εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία ανέρχονται σε 3.110 χιλ. ευρώ παρά το γεγονός ότι στην τρέχουσα περίοδο μειώθηκε κατά 93 χιλ. ευρώ ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματά της σε Α' ύλες κατά 542 χιλ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές επιπτώσεις από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, έχοντας πραγματοποιήσει επενδύσεις στην τρέχουσα περίοδο που ανέρχονται σε 741 χιλ. ευρώ.