Οι ζημιές της Lamda Development ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015, έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αρνητικά αποτελέσματα οφείλονται από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου που ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο., αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Θετικά είναι τα αποτελέσματα για τον τζίρο και την επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων η οποία μάλιστα φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για την πώληση μέρους ή ακόμη και του συνόλου του χαρτοφυλακίου της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία με αφετηρία το δεύτερο εξάμηνο του 2013, και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το τρέχον έτος, η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 7% το εννεάμηνο φέτος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα 30 εκατομμύρια.

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε 23,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυξημένος κατά 3,4% ο τζίρος των εμπορικών

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2014 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέμεινε αμετάβλητη. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο Golden Hall κινήθηκε ανοδικά κατά 4,1% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά κατά 1,6%. Η λειτουργική του κερδοφορία το Εννεάμηνο ανήλθε σε 10,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση κατά 10%. Στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 3,5%, και οριακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Σε ότι αφορά τη λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε 10,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 8,5%. Αναφορικά με το The Mall Athens ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 2,8% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σταθερός.

Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα 18,1 εκατ. ευρώ παραμένοντας σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Στα 409 εκατ. ευρώ ευρώ το NAV - Με discount 22% η μετοχή

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά 1,3 εκατ. ευρώ όσο ακριβώς και το αντίστοιχο εννεάμηνο πέρσι.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα 23,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων. Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημιές ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εμφάνιση των ζημιών οφείλεται κυρίως στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου που ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε 409 εκατ. ευρώ (5,23 ανά μετοχή) έναντι 430,7 εκατ. ευρώ που ήταν την 31/12/2014. Επισημαίνεται, ότι η επιτυχής Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 καθώς και η πώληση των ιδίων μετοχών συνεισέφεραν 162 εκατ. ευρώ, μετά από την αφαίρεση σχετικών εξόδων, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.

Η μετοχή της Lamda Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται έντονα πτωτικά καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 20%. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 4,08 στις 17/11/2015 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 22%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ("Net Loan to Value") ανέρχεται στο 40,7% επίπεδο πολύ ικανοποιητικό. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με ημερομηνία αναφοράς 30/09/2015, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.489.148 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 1,9% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως 3,81 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: «Τα συνεχιζόμενα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας μας, αντανακλούν την επιτυχημένη πελατοκεντρική στρατηγική μας και μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.»