Αύξηση κατά 47,8% κατέγραψε το 2019 ο κύκλος εργασιών της ΜYTILINAIOS που διαμορφώθηκε στα 2,25 δισ. ευρώ έναντι 1,52 δισ το 2018.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 313,2 εκατ ευρώ, έναντι 283,6 εκατ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 10,4%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,014 έναντι 0,988 ευρώ το 2018.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% στα 2.256,1 εκατ. έναντι 1.526,5 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα 313,2 εκατ. έναντι 283,6 εκατ. το 2018 το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατέστη  σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6%  στα 144,9 εκατ. έναντι 141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα 244,4 εκατ. έναντι 162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 122,4 εκατ. από 115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε 122,0 έναντι 46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”) καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 421 εκατ. έναντι 443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.

Ισχυρές αποδόσεις στον τομέα Μεταλλουργίας

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών 594,9 εκατ., ο οποίος αντιπροσωπεύει το 26,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, συγκρινόμενος με τα 550,8 εκατ. το 2018.

Το 2019 ήταν ακόμα ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για το συγκεκριμένο Τομέα. Η παραγωγή Αλουμίνας ανήλθε σε 820 ktons, ενώ η παραγωγή Αλουμινίου, ενδυναμώθηκε από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. τον Μάιο του 2019 και αυξήθηκε κατά 11% στους 207 ktons. Επιπλέον, για πρώτη φορά το 2019 παρήχθησαν 25 χιλ. τόνοι  ανακυκλωμένου αλουμινίου, εκ των οποίων οι 20 χιλ. τόνοι προέρχονται αναλογικά από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενώ μια μικρότερη ποσότητα μέσω επενδύσεων που έγιναν στο χυτήριο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, το πλεονέκτημα της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου καθώς απαιτείται μόνο το 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το EBITDA το 2019 για τον τομέα της Μεταλλουργίας ανήλθε σε 161,7 εκατ. έναντι 162,5 εκατ. το 2018. Η απόδοση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον σημαντικά χαμηλότερων τιμών Αλουμίνας και Αλουμινίου ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η πτωτική τάση των τιμών Αλουμινίου η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2018 και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 2019, οδήγησε τη μέση τιμή του Αλουμινίου (3M LME) στα $1.810 ανά τόνο το 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρομοίως, ο δείκτης API της Αλουμίνας, μετά από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών του 2018, λόγω μιας σειράς διεθνών εξελίξεων που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα Αλουμίνας  στις αγορές, υποχώρησε περίπου κατά 30% το 2019.

Παρά τις δυσκολίες της αγοράς, η MYTILINEOS κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, τον αυστηρό έλεγχο κόστους και τη συνετή διαχείριση κινδύνου.

Η Εταιρεία, βασιζόμενη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της και τη συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα αύξησης παραγωγικότητας και περαιτέρω μείωσης του κόστους - σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων αντίστοιχων προγραμμάτων της – με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση του κόστους προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Το νέο αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, και αναμένεται να διαρκέσει έως το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο συνολικός στόχος υπερβαίνει τα 60 εκατ. μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκ των οποίων το 50% αφορά σε επαναλαμβανόμενο (recurring) όφελος, και το άλλο 50% σε one off.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα επέκτασης της Αλουμίνας, η MYTILINEOS συνεργάζεται με κορυφαία Κινεζική εταιρεία, για την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης. Ωστόσο, εξαιτίας της κατάστασης στην Κίνα με την εξάπλωση του κορονοϊού, έχει προκύψει καθυστέρηση στην παράδοση της μελέτης, η οποία επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στις διαδικασίες της MYTILINEOS σχετικά με τη λήψη οριστικής απόφασης (FID) για την εν λόγω επένδυση. Στη βάση αυτή η Εταιρεία θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με νεότερες εξελίξεις.