Στα 38,2 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ για το α' εξάμηνο του 2019 καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 12,4 εκατ. ευρώ στα 89,8 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 19,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,086 ευρώ.

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ το α' εξάμηνο του 2019, διαμορφώνονται στα 126 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 1% σε σχέση με το α' εξάμηνο του προηγούμενου έτους,

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά το α’ εξάμηνο ανέρχονται στις 175 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 172 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στα 26,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 2,76%.

Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των δυο τελευταίων ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν υλοποιηθεί προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού, αλλά και νέα χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους.

Το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2018, σε ετήσια βάση, εκτιμάται σε 8,8 εκατ. ευρώ, ενώ το όφελος από το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2019 υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 5,4 εκατ. ευρώ ετησίως. Το συνολικό όφελος, το οποίο θα αποτυπώνεται σταδιακά στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει αθροιστικά σε 14 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να συνυπολογιστεί το κόστος μισθοδοσίας των νέων υπαλλήλων το οποίο αναμένεται να είναι μειωμένο.

Σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, καθώς και την ενεργή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων, παρουσιάζεται σαφής βελτίωση των Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν από 2 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2018 σε 6,1 εκατ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο του 2019, εξαιρώντας την θετική επίδραση στα χρηματοοικονομικά έσοδα από την προεξόφληση απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ύψους 2 εκατ. ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω και με ταυτόχρονη διατήρηση των υπολοίπων δαπανών σε σταθερά επίπεδα, τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους για το Α’ Εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των προβλέψεων και των προβλέψεων επί του κόστους μισθοδοσίας), καταγράφοντας αύξηση 2,5 εκατ. ευρώ ή 7,0% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ την τελευταία διετία για τον ορθολογισμό των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών αποδίδουν καρπούς και αυτό αποτυπώνεται στη βελτιωμένη κερδοφορία Α΄ Εξαμήνου 2019. Κατά την ανάληψη την καθηκόντων μας το 2017, θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα την επίσπευση και εμπρόθεσμη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 4 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων, αυτό έχει επιτευχθεί και όλα τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος, το οποίο μάλιστα έχει επισπευσθεί σημαντικά. Η επόμενη πρόκληση για τον ΑΔΜΗΕ είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και είμαστε πεπεισμένοι ότι, με τις κατάλληλες ενέργειες, οι οποίες ήδη δρομολογούνται, και την ενεργή συμμετοχή του δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί».