Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της Space Hellas στο εννεάμηνο του 2015. 
Όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιαών κατέγραψε αύξηση 35% και ανήλθε στα 39,7 εκατ ευρώ από 39,7 εκατ ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 
Tα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν οριακά (από 3,035 στα 3,074 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων σημείωσαν περιορισμένη άνοδο (από τα 2,177 στα 2,189 εκατ. ευρώ).
Τέλος τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 570 χιλ. έναντι 119 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Τέλος, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του εννεαμήνου ήταν αρνητικές κατά 2,56 εκατ. ευρώ, εξ' αιτίας της αύξησης των απαιτήσεων κατά 6,7 εκατ. (προφανώς συνδέεται με τις καθυστερήσεις πληρωμών του ελληνικού δημοσίου).