Στην αναστολή της διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του συντονισμού της εκπόνησης των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και των σχετικών σχεδίων Δράσης σε πολεοδομικά συγκροτήματα της χώρας προχώρησε με απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Είχε προηγηθεί  απόφαση (υπ’ Αρ. Α1/2021) του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία ελήφθη μετά από αίτημα αναστολής που έγινε στις 23-12-2020 από εταιρεία συμβούλων περιβάλλοντος. Έτσι πλέον, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2021.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εκπόνηση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και Σχεδίων Δράσης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της χώρας είναι έργο συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ηχητικών οχλήσεων έχει διαμορφώσει  μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η οποία είχε ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας το 2006.  Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής νομοθεσίες βρίσκεται ο χαρτογραφικός προσδιορισμός της έκθεσης του ανθρώπου στον θόρυβο, μέσω της εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου, βάσει των οποίων θα υλοποιούνται τα Σχέδια Δράσης σε τοπικό επίπεδο.

Για τον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου (σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης Lden και Lnight) εκδόθηκε το 2012 και η σχετική υπουργική απόφαση. Ο Lden είναι δείκτης του συνολικού θορύβου το 24ωρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο. Ο Lnight είναι δείκτης 8ωρου ηχητικού επιπέδου κατά την νύκτα.

Οι τιμές των συγκεκριμένων δεικτών προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας κοινή μεθοδολογία η οποία καθορίζεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία και είναι αυτοί που  χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και των σχεδίων Δράσης. Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καθορίζονται για τον δείκτη Lden τα 70 dB (ντεσιμπέλ) και για τον Lnight τα 60 dB.

Ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή οι επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία και στην ψυχολογία των ανθρώπων έχουν πλέον, μετά από δεκαετίες μελετών, επαρκώς τεκμηριωθεί  επιστημονικά.