Συμφωνία 35 εκατ. ευρώ μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΕΥΔΑΠ για κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Συμφωνία 35 εκατ. ευρώ μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΕΥΔΑΠ για κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
Προγραμματική για την κατασκευή αγωγών δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους περίπου 43.600 μέτρων και 6.500 περίπου ιδιωτικών συνδέσεων ακινήτων, υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΥΔΑΠ.

Προγραμματική σύμβαση ύψους λίγο κάτω των 35 εκατ. ευρώ (στα 27,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή αγωγών δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους περίπου 43.600 μέτρων αλλά και 6.500 περίπου ιδιωτικών συνδέσεων ακινήτων, υπέγραψαν ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» που μόλις προ ημερών «πέρασε» και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Χρηματοδότηση και δεκαετής διάρκεια

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ΕΥΔΑΠ θα αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης χρηματοδότησης, η χρηματοδότηση των έργων (των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου και των συνδέσεων ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο) θα γίνει από ίδιους πόρους της εταιρείας ύδρευσης και θα χρεώνεται από την ίδια στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και της περιόδου συντήρησης των ανωτέρω έργων, η κυριότητα και διαχείριση αυτών περιέρχεται στην ΕΥΔΑΠ. Η κατασκευή των έργων θα ενταχθεί σε μία ή περισσότερες εργολαβίες προς δημοπράτηση. Η προγραμματική σύμβαση ισχύει για 10 έτη από την υπογραφή της και μέχρι το πέρας της εργολαβίας/ών στην οποία/οποίες θα ενταχθούν τα έργα περιοχών Δήμου Αθηναίων. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί, να παρατείνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης

Όπως σημειώνεται, οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων διαθέτουν εν γένει, αποχετευτικό δίκτυο, μέσω του οποίου τα λύματα οδηγούνται στους κεντρικούς συλλεκτήρες του παντορροϊκού ή του χωριστικού δικτύου ακαθάρτων και μέσω αυτών στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) προς επεξεργασία.

Το πρωτεύον δίκτυο έχει κατασκευαστεί από ετών στο σύνολό του, πλην ελαχίστων περιπτώσεων μικρών τμημάτων πρωτεύοντος δικτύου που δεν έχουν κατασκευαστεί για λόγους δυσχερειών (λοιπά ΟΚΩ, αρχαιολογικά ευρήματα κλπ). Το δευτερεύον δίκτυο έχει κατασκευαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης. Υπολείπεται όμως η κατασκευή αγωγών του δευτερεύοντος οριστικού δικτύου ακαθάρτων είτε προς αντικατάσταση παλαιών δημοτικών αγωγών είτε προς συμπλήρωση του δικτύου σε οδούς του Δήμου Αθηναίων καθώς και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων με τους αγωγούς ακαθάρτων.

«Τόσο η κατασκευή των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων όσο και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων των ακινήτων είναι αρμοδιότητας Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για να εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας και την τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης του δευτερεύοντος δικτύου, στο σύνολό τους, στο Δήμο Αθηναίων.

Για την συντονισμένη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου ο Δήμος Αθηναίων εκχωρεί δια της παρούσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τις ανήκουσες σε αυτόν αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης της κατασκευής Δευτερεύοντος Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην γεωγραφική έκταση αρμοδιότητάς του, καθώς και της κατασκευής των αντίστοιχων συνδέσεων των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο). Για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων και των ιδιωτικών συνδέσεων, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα αναζητήσει χρηματοδότηση από αρμόδιους φορείς ή θα χρηματοδοτήσει τα έργα από ιδίους πόρους. Στην περίπτωση χρηματοδότησης των έργων από ιδίους πόρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το κόστος κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, έμπροσθεν των οποίων θα κατασκευαστούν οι αγωγοί μέσω της χρέωσης του τέλους δικαιώματος σύνδεσης», σημειώνεται στη σύμβαση.

Το τεχνικό αντικείμενο

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι «η εκχώρηση από τον Δήμο Αθηναίων στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, ήτοι αγωγών διαμέτρων Φ200mm, Φ250mm και Φ300mm, συνολικού μήκους περί τα 43.600 m, σε οδούς του Δήμου Αθηναίων, καθώς και της αρμοδιότητας κατασκευής των αντίστοιχων συνδέσεων των ακινήτων, οι οποίες εκτιμώνται σε 6.500 περίπου, στις οδούς που θα κατασκευαστεί το δευτερεύον δίκτυο. Οι αγωγοί θα κατασκευαστούν με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Στόχος της παρούσας Σύμβασης είναι ο βέλτιστος συντονισμός για την ταχύτερη και επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία των έργων».

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την κατασκευή των παραπάνω έργων (δευτερεύον δίκτυο), θα αναζητήσει χρηματοδότηση από αρμόδιους φορείς ή θα χρηματοδοτήσει τα έργα από ιδίους πόρους. Στην περίπτωση χρηματοδότησης των έργων από ιδίους πόρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, το κόστος κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, έμπροσθεν των οποίων θα κατασκευαστούν οι αγωγοί. Ειδικότερα, στον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου, θα χρεωθεί από την ΕΥΔΑΠ το «τέλος σύνδεσης» ή «δικαίωμα σύνδεσης» το οποίο αφορά στη ποσό που χρεώνεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε κάθε ακίνητο, που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό ακαθάρτων. Η είσπραξη της δαπάνης από τον εκάστοτε υπόχρεο, θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το τριτεύον δίκτυο, θα αναζητήσει χρηματοδότηση από αρμόδιους φορείς ή θα χρηματοδοτήσει τα έργα από ιδίους πόρους. Στην περίπτωση χρηματοδότησης των έργων από ιδίους πόρους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, η δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου. Η δαπάνη αυτή θα ανέρχεται στο ποσό που θα ορίζεται (κατά περίπτωση) στα Τεύχη Δημοπράτησης των έργων, μετά την έκπτωση που θα επιτευχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία και την ανάδειξη συγκεκριμένου μειοδότη κατασκευής, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η είσπραξη της δαπάνης από τον εκάστοτε υπόχρεο, θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της διακλάδωσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΟΣΑ: Εισοδήματα 13 ετών «κοστίζει» μια κατοικία 100 τμ στην Ελλάδα - Σε ποιες χώρες είναι ακριβότερη η απόκτηση στέγης

Apodixi Please: «Μην πληρώσετε, αν δεν πάρετε απόδειξη» - Το μήνυμα της ΑΑΔΕ στους τουρίστες

Όλες οι ειδήσεις

23:56

Ένωση Αστυνομικών: Δέσμη προτάσεων μετά από τον πυροβολισμό 16χρονου στο κεφάλι

23:37

Μενίδι: Επεισόδια με Ρομά για τον πυροβολισμό 16χρονου - Πυρπολήθηκε λεωφορείο

23:24

Περού: Ορκίστηκε στο Κογκρέσο η νέα προέδρος Ντίνα Μπολουάρτε

23:09

Wall Street: Πέμπτη συνεχή ημέρα απωλειών ο S&P 500 με την ύφεση να «σκιάζει» τις αγορές

22:51

Ουάσινγκτον: Ο Πούτιν δείχνει «ανεύθυνος» μιλώντας «επιπόλαια» για τα πυρηνικά όπλα

22:39

ΗΠΑ: Ισχυρή αύξηση στον καταναλωτικό δανεισμό τον Οκτώβριο

22:14

Ukrenergo: Πάνω από 1.000 πυραύλους και ρουκέτες έχει δεχτεί το ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο αλλά ακόμα λειτουργεί

22:08

Πετρέλαιο: Η ενίσχυση των αποθεμάτων καυσίμων έριξε τις τιμές - «Άγγιξαν» χαμηλό έτους WTI και brent

22:01

Συρίγος για ελληνοτουρκικά: «Φοβάμαι το λάθος» - Πόσο πιθανό είναι ένα «θερμό επεισόδιο»

21:49

Κρυπτονομίσματα: «Καμπανάκι» ΕΚΤ - «Πολλαπλές φούσκες που σκάνε η μία μετά την άλλη»

21:38

Σαμαράς: Η παράταξη οφείλει να δώσει ενωμένη την εκλογική μάχη

21:27

Περού: Το Κογκρέσο υπερψήφισε την καθαίρεση του προέδρου Καστίγιο - Τελεί υπό κράτηση

21:18

Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Οδοφράγματα Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου

21:15

Μενέντεζ: «Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις»

21:11

Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό ένα σενάριο «Αποκάλυψης» αυτόν τον χειμώνα, αλλά να μην επικρατήσει πανικός

20:57

Πώς θα είναι η παγκόσμια οικονομία το 2075: Η ανάλυση της Goldman Sachs - Oι 4 τάσεις

20:54

Χρυσός: Ανοδικά για 2η σερί ημέρα αλλά παρέμεινε κάτω από τα 1.800 δολάρια

20:39

Γερμανία: «Βαθιά ανησυχία» εκφράζει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος για τη δράση των «Πολιτών του Ράιχ»

20:21

Μελόνι: Δεν τα έχουμε βάλει με τον ρωσικό λαό, τον πολιτισμό ή την ιστορία του

20:18

Καραγιάννης: Ξεκινούν οι εργασίες στο πρώτο κομμάτι του ΒΟΑΚ - Έχουμε να κάνουμε με έργα, όχι με «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

20:07

ΕΕ: 9ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

19:57

Με κάτι λιγότερο από ένα δισ. η ΕΚΤ κρατάει -ακόμα- υπό «προστασία» τα ελληνικά ομόλογα

19:56

Generali: Πουλά ιταλικό χαρτοφυλάκιο ασφαλειών ζωής 20 δισ. ευρώ

19:42

Κεραμέως: Έχουμε προκηρύξει τις θέσεις για τους διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας

19:39

Γεωργιάδης: Nέες επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ αύριο για το «καλάθι του νοικοκυριού»

19:33

Μιχαηλίδου: Ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης

19:27

Spotify: Το «μυστικό της επιτυχίας» του δισεκατομμυριούχου CEO και συνιδρυτή του

19:15

Στο Ριάντ ο Σι Τζινπίνγκ με στόχο τη σινοαραβική προσέγγιση

19:06

Θεοδωρικάκος για πυροβολισμό 16χρονου: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί επικίνδυνη ταύτιση με το 2008

18:54

Ευρωαγορές: Δεν ανακόπηκε η πτώση - Επιμένουν οι ανησυχίες για την ύφεση