Κομισιόν: Εγκρίθηκαν οι νέες κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις για κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια

Newsroom
Μοιράσου το
Κομισιόν: Εγκρίθηκαν οι νέες κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις για κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια
Το Σώμα των επιτρόπων ενέκρινε σήμερα τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»), όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Το Σώμα των επιτρόπων ενέκρινε σήμερα τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»), όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου. Η Επιτροπή ακόμα προσθέτει πως οι CEEAG θα εγκριθούν επίσημα τον Ιανουάριο του 2022 και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη στιγμή εκείνη. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους σημαντικούς στόχους και επιδιώξεις της ΕΕ που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με άλλες πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη την αυξημένη σημασία της κλιματικής προστασίας. Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντικό όγκο βιώσιμων επενδύσεων για να στηρίξει την πράσινη μετάβασή της. Αν και μεγάλο μέρες από αυτές θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, η δημόσια στήριξη θα συμβάλει ώστε να επιτευχθεί γρήγορα η πράσινη μετάβαση. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα θα ενισχύσουν όλες τις προσπάθειές μας για την απανθρακοποίηση της κοινωνίας μας. Μεταξύ άλλων, θα διευκολύνουν τις επενδύσεις από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να επιταχυνθεί η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας μας, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις θα μπορέσουν να επιτελέσουν πλήρως τον ρόλο που τους αναλογεί όσον αφορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.»

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν σήμερα στηρίζουν έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της πράσινης παραγωγής ενέργειας. Περιλαμβάνουν τμήματα για τη στήριξη της απανθρακοποίησης της οικονομίας με ευρύ και ευέλικτο τρόπο, ανοικτό σε όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, των ενισχύσεων της καθαρής κινητικότητας, των υποδομών, της κυκλικής οικονομίας, της μείωσης της ρύπανσης, της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, καθώς και των μέτρων για την κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Σκοπός των κανόνων είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και τις φορολογούμενες, και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν επίσης στη διευκόλυνση της συμμετοχής των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας και των ΜΜΕ, ως σημαντικών μοχλών για την πράσινη μετάβαση.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν σημαντικές προσαρμογές για την ευθυγράμμιση των κανόνων με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως εκείνες που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με άλλες πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές και προτάσεις της Επιτροπής στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων Fit for 55.

Ειδικότερα, οι CEEAG:

Διευρύνουν τις κατηγορίες επενδύσεων και τεχνολογιών στις οποίες μπορούν να παρέχουν στήριξη τα κράτη μέλη ώστε να καλύπτονται όλες οι τεχνολογίες που μπορούν να υλοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ένα νέο επιμέρους τμήμα καλύπτει τη μείωση ή την αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διευκολύνοντας την αξιολόγηση μέτρων που στηρίζουν την απανθρακοποίηση διαφορετικών τομέων της οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην ανανεώσιμη ενέργεια, στην ενεργειακή απόδοση στις διαδικασίες παραγωγής και στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα. Οι αναθεωρημένοι κανόνες επιτρέπουν εν γένει ποσά ενίσχυσης που καλύπτουν έως και το 100 % του χρηματοδοτικού κενού, ιδίως όταν η ενίσχυση χορηγείται μετά από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, και εισάγουν νέα μέσα ενίσχυσης, όπως οι συμβάσεις επί διαφοράς για τις ανθρακούχες εκπομπές, για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ανάγκες οικολογικού μετασχηματισμού της βιομηχανίας.

Κάλυψη των ενισχύσεων για πολλούς τομείς που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία. Στο σημείο αυτό περιλαμβάνονται νέα και επικαιροποιημένα τμήματα για τις ενισχύσεις που κατευθύνονται στην πρόληψη ή τη μείωση της ρύπανσης εκτός από αυτήν που οφείλεται στα αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της ηχορύπανσης, τις ενισχύσεις για την αποδοτική χρήση των πόρων και την κυκλική οικονομία, τις ενισχύσεις για τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Επιπλέον, οι CEEAG περιλαμβάνουν ειδικά τμήματα για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε εμβληματικούς τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η καθαρή κινητικότητα, που καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Εισάγουν αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τις μειώσεις ορισμένων εισφορών ηλεκτρικής ενέργειας για τους χρήστες υψηλής έντασης ενέργειας. Οι κανόνες αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου που μπορεί να προκύψει λόγω των εν λόγω εισφορών, οι δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς να μετακινηθούν σε τόπους στους οποίους δεν έχουν θεσπιστεί περιβαλλοντικοί κανόνες ή είναι λιγότερο φιλόδοξοι σε σύγκριση με τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ. Προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τις ενισχυμένες προσπάθειες απανθρακοποίησης που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, οι CEEAG καλύπτουν τις μειώσεις όλων των εισφορών που χρηματοδοτούν την απανθρακοποίηση και τις κοινωνικές πολιτικές. Επιπλέον, προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε επίπεδο τομέα, οι CEEAG έχουν εξορθολογίσει τον αριθμό των επιλέξιμων τομέων. Οι κανόνες επανεξετάστηκαν επίσης για να υποστηριχθεί καλύτερα η σταδιακή απανθρακοποίηση των εταιρειών των εν λόγω τομέων, μέσω, μεταξύ άλλων, της σύνδεσης των μειώσεων των τελών με τη δέσμευση των δικαιούχων να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Θεσπίζουν διασφαλίσεις, ώστε να είναι βέβαιο ότι η ενίσχυση θα κατευθυνθεί αποτελεσματικά εκεί όπου χρειάζεται για τη βελτίωση της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, θα περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και δεν θα στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι CEEAG θα ενισχύσουν, για παράδειγμα, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό μεγάλων μέτρων ενίσχυσης για τα οποία απαιτείται από τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Διασφαλίζουν τη συνοχή με τη σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, μεταξύ άλλων με την κατάργηση των επιδοτήσεων για τα πιο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, για τα οποία δεν είναι πιθανό να υπάρξει θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή δυνάμει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένων των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Μέτρα που συνεπάγονται νέες επενδύσεις σε φυσικό αέριο είναι απίθανο να εγκριθούν, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι επενδύσεις είναι συμβατές με τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης για το 2030 και το 2050, διευκολύνοντας τη μετάβαση από πιο ρυπογόνα καύσιμα χωρίς να εγκλωβίζουν σε τεχνολογίες που ενδέχεται να εμποδίσουν την ευρύτερη ανάπτυξη καθαρότερων λύσεων. Οι CEEAG περιλαμβάνουν επίσης ένα νέο τμήμα σχετικά με τις ενισχύσεις για το κλείσιμο μονάδων γαιάνθρακα, τύρφης και πετρελαιούχου σχιστόλιθου για τη διευκόλυνση της απανθρακοποίησης του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυξάνουν την ευελιξία και εξορθολογίζουν προηγούμενους κανόνες, μεταξύ άλλων καταργώντας την απαίτηση για μεμονωμένες κοινοποιήσεις μεγάλων πράσινων έργων στο πλαίσιο καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή.

Διαδικασία

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας διατυπώνονται μετά από αξιολόγηση των υφιστάμενων κανόνων, των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (ΚΓΕΠΕ), η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας των κρατικών ενισχύσεων και μετά από μια μελέτη που εκπονήθηκε από εξωτερικούς συμβούλους. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης εκτενείς διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους προτεινόμενους αναθεωρημένους κανόνες, οι οποίοι απέφεραν περισσότερες από 700 συνεισφορές. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν κράτη μέλη, ενώσεις επιχειρήσεων, ομάδες συμφερόντων, μεμονωμένες εταιρείες, ΜΚΟ και πολίτες. Η αναθεώρηση απηχεί επίσης την πείρα της Επιτροπής από την πρακτική που ακολουθεί σε επιμέρους περιπτώσεις κατά τα τελευταία έτη.

Το φθινόπωρο του 2020, η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης μια ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες ανταγωνισμού και οι πολιτικές βιωσιμότητας θα λειτουργούν από κοινού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η διαδικασία ξεκίνησε με πρόσκληση υποβολής συνεισφορών στον διάλογο και συνεχίστηκε με διάσκεψη που διοργάνωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ τον Φεβρουάριο του 2021. Οι συνεισφορές ελήφθησαν επίσης υπόψη στις νέες κατευθυντήριες γραμμές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

13:31

Ο Μηταράκης ανακοίνωσε επέκταση στον φράχτη του Έβρου κατά 80 χιλιόμερα 

13:21

North Evia-Samos Pass: Στις 25 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για την προμήθεια 13.800 καρτών, για τον Σεπτέμβριο

13:15

Σαλβίνι: Η Ρωσία δεν θα επηρεάσει τις εκλογές στην Ιταλία

13:07

Κίεβο: Η Ρωσία σχεδιάζει να αποσυνδέσει τις μονάδες παραγωγής της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο

13:03

Η αναταραχή στις αγορές είναι ευκαιρία για την Pimco - Έδωσε 2 δισ. δολάρια για την αγορά χρεών από επιχειρήσεις

12:52

Αλγερία: Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν οι πολύνεκρες δασικές πυρκαγιές

12:44

Ουκρανία: Ο Ερντογάν θα θέσει το θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στον Πούτιν

12:41

ΟΔΔΗΧ: Στις 24 Αυγούστου δημοπρασία εντόκων με στόχο την άντληση 625 εκατ. ευρώ

12:33

Η Samsung επενδύει 15 δισ. δολάρια στους ημιαγωγούς μέχρι το 2028

12:26

ΥΠΑΑΤ: Τελευταία παράταση ως τις 30/11 για τα σχέδια βελτίωσης

12:20

Τράπεζες: Ραγδαία μείωση στις προβλέψεις έφερε η υποχώρηση των κόκκινων δανείων

12:17

ΕΕΕΠ: Προκήρυξε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις

12:10

Βιομηχανία: Αύξηση του κύκλου εργασιών 43,1% τον Ιούνιο

12:03

Πετρέλαιο: Υψηλές τιμές παρά την πτώση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

12:02

Αεροπορικές: Ακυρώσεις 1.700 πτήσεων από την SAS λόγω απεργιών και καθυστερήσεων στις παραδόσεις

11:52

Κορονοϊός: Δύο στους τρεις ασθενείς είναι μεταδοτικοί ακόμα και 5 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

11:45

Bed Bath & Beyond: «Ναυάγιο» για τη μετοχή, με απώλειες 44%, μετά από την αποχώρηση του Ράιαν Κοέν

11:35

Alpha Αστικά Ακίνητα: Μέρισμα 3,42 ευρώ/μετοχή και πώληση ακινήτων στο πλαίσιο του Project Skyline

11:32

Βρετανία: Παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για την αυτόνομη οδήγηση μέχρι το 2025

11:22

Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε τμήμα της Ουαλίας

11:13

ΤτΕ: Αυξημένες 224,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο - Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019

11:06

Ένταση στον καταυλισμό φιλοξενίας μεταναστών του Ελαιώνα - Πέντε προσαγωγές

11:04

Η Κίνα Νο1 στον κόσμο σε αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων με τη μεγαλύτερη απήχηση- Ξεπέρασε τις ΗΠΑ

10:57

Αλ. Πατέλης στο Bloomberg: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος ενδέχεται να ξεπεράσει τις προβλέψεις

10:57

Σε χαμηλό μήνα το ευρώ έναντι του δολαρίου - Αναζωπύρωση των ανησυχιών για ύφεση

10:51

Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ θα συμμετέχουν κανονικά στη σύνοδο της G20 τον Νοέμβριο

10:45

ΑΑΔΕ: 14 επιχειρήσεις εστίασης απέκρυψαν εισόδημα 5,2 εκατ. ευρώ μέσω delivery!

10:40

Περιορισμένες κινήσεις από τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο

10:32

Pizza Hut: Στρέφεται στις πίτσες από... ρύζι για να γλιτώσει από το ακριβό σιτάρι

10:32

JustEat: Παραχωρεί το 33% των μετοχών στην iFood για 1,8 δισ. ευρώ