Ελλάδα
26-02-2021 | 13:27

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,05% στις ενάρξεις και 22,7% στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων για το 2020

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,05% στις ενάρξεις και 22,7% στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων για το 2020

Οριακή μείωση στις επιχειρήσεις που άνοιξαν, αλλά σημαντική μείωση στις επιχειρήσεις που «έβαλαν λουκέτο» το 2020 και σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για πρώτη φορά, μέσω έκτακτης δημοσίευσης σειράς πειραματικών στατιστικών, που αφορούν στη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά τα έτη 2019-2020 και ειδικότερα για τις ενάρξεις και τις λήξεις λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων, στις οποίες εντάσσονται εννοιολογικά οι ενάρξεις και λήξεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, αποτελούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα στατιστικά πεδία και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ασκούντων πολιτική, των θεσμικών χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς έχουν ευρεία χρησιμότητα μέσω των πληροφοριών που παρέχουν.

Οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από τις στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων αφορούν

• στην εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπακόλουθα του οικονομικού κλίματος – προσδοκιών
• στον εντοπισμό των τομέων δραστηριότητας στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής δράσης και των τομέων εκείνων στους οποίους η επιχειρηματική δράση συρρικνώνεται
• στην κατανομή και στην εξέλιξη της επιχειρηματικής δράσης σε γεωγραφικό επίπεδο.

Για την κατάρτιση των νέων αυτών πειραματικών στατιστικών η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί, για πρώτη φορά, τα πλέον πρόσφατα τριμηνιαία διοικητικά στοιχεία, τα οποία μέσω της μεθόδου σύνδεσης μικροδεδομένων (MicroData Linking method – MDL) εντάσσονται στο πλαίσιο του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων που παρέχει ένα τυποποιημένο σύνολο στοιχείων, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινομήσεων. 

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει (α) για την περίοδο 2019-2020, ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία ενάρξεων και λήξεων λειτουργίας των επιχειρήσεων στο σύνολο της Ελλάδας και της οικονομίας αλλά και αναλυτικότερα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και ανά Περιφέρεια της Ελλάδας (β) για τα έτη 2019-2020, συγκριτικά στοιχεία για τις καταγεγραμμένες αλλαγές δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Μεταβολή του πλήθους των επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη λειτουργίας και των επιχειρήσεων που έληξαν τη λειτουργία τους, μεταξύ των ετών 2019, 2020 

Οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας το έτος 2020 ανήλθαν σε 84.122, παρουσιάζοντας μείωση 0,05% σε σχέση με το έτος 2019 που είχαν ανέλθει σε 84.164.

Οι λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας το έτος 2020 ανήλθαν σε 37.345, παρουσιάζοντας μείωση 22,7% σε σχέση με το 2019 που είχαν ανέλθει σε 48.290.

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας με το μεγαλύτερο πλήθος και τις μεγαλύτερες μεταβολές στις ενάρξεις και λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων, μεταξύ των ετών 2020 και 2019.
 
Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία παρουσίασε το έτος 2020 το μεγαλύτερο, σε απόλυτο μέγεθος, πλήθος ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 14.847 ενάρξεις. 

Ο τομέας Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, 92,9%, στις ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ενώ ο τομέας Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, 37,2%, στις ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών παρουσίασε το έτος 2020 το μεγαλύτερο, σε απόλυτο μέγεθος, πλήθος λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, με 8.082 λήξεις. 

Ο τομέας Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση, 26,4%, στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ενώ ο τομέας Ενημέρωση και Επικοινωνία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, 40,3%, στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Περιφέρειες της Ελλάδας στις οποίες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μεταβολές στο πλήθος των ενάρξεων και λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, 8,6% στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε την αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 21,2%.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, 28,1% στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας των επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση σε κάποια Περιφέρεια της Ελλάδας.

Νομικές μορφές επιχειρήσεων στις οποίες παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μεταβολές στο πλήθος των ενάρξεων και λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων μεταξύ των ετών 2019, 2020.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, 18,9%, στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ενώ οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), παρουσίασαν την αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 26,4%.

Οι Κοινοπραξίες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση, 37,4%, στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων το έτος 2020 σε σχέση με το 2019, ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση στις λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων σε κάποια κατηγορία νομικής μορφής μεταξύ των ετών 2020 και 2019. 

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας για τους οποίους καταγράφηκαν, σε ποσοστιαία βάση, οι περισσότερες αλλαγές οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, μεταξύ των ετών 2019 και 2020.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, σε απόλυτα μεγέθη, που πραγματοποίησαν αλλαγή δραστηριότητας μεταξύ των ετών 2020 και 2019, ταξινομούνταν κατά το έτος 2019 στον τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών και ανήλθαν σε 2.404. Από αυτές, οι περισσότερες, σε ποσοστό 32,0% μετακινήθηκαν το 2020 στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης.

Ακολούθησαν 2.280 επιχειρήσεις που ταξινομούνταν κατά το έτος 2019 στον Τομέα Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία, οι περισσότερες εκ των οποίων, σε ποσοστό 43,7% μετακινήθηκαν το 2020 στον τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών.

Μεταβολή του πλήθους των επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη λειτουργίας και των επιχειρήσεων που έληξαν τη λειτουργία τους, σε τριμηνιαία βάση κατά τα έτη 2019 και 2020

Το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, καταγράφηκε η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, 18,6%, στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η αντίστοιχη μεγαλύτερη ετήσια μείωση, 26,2%, σημειώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, καταγράφηκε η μεγαλύτερη ετήσια μείωση, 37,6%, στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση σε κάποιο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το 2019.

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους παρατηρούνται σε τριμηνιαία βάση κατά τα έτη 2019, 2020 οι μεγαλύτερες μεταβολές στο πλήθος των ενάρξεων και λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων

Ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 150,0%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε στον τομέα Ορυχεία και Λατομεία. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε μονοψήφιο αριθμό ενάρξεων. Η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 4,4%, το πρώτο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019 καταγράφηκε στον τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 14,4%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 68,8%, καταγράφηκε στον τομέα Άλλες δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 112,5%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 9,2% καταγράφηκε στον τομέα Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 140,2%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 77,8% καταγράφηκε στον τομέα Ορυχεία και Λατομεία. Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε μονοψήφιο πλήθος ενάρξεων.

Λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 8,2%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 75,0% καταγράφηκε στον τομέα Ορυχεία και Λατομεία. Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε μονοψήφιο πλήθος λήξεων λειτουργίας

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 60,0%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 47,6% καταγράφηκε στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 45,8%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 50,0% καταγράφηκε στον τομέα Ορυχεία και Λατομεία. Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε μονοψήφιο πλήθος λήξεων λειτουργίας.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 102,9%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στον τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 61,5% καταγράφηκε στον τομέα Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Περιφέρειες της Ελλάδας στις οποίες παρατηρούνται σε τριμηνιαία βάση κατά τα έτη 2019, 2020 οι μεγαλύτερες μεταβολές στο πλήθος των ενάρξεων και λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων 

Ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 35,1%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 10,4% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 53,9%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση σε κάποια Περιφέρεια της Ελλάδας.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 37,8%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ αντίστοιχη μείωση, 7,3%, καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 17,7%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 38,5%, καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Λήξεις λειτουργίας επιχειρήσεων

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 25,7%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση σε κάποια Περιφέρεια της Ελλάδας.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 39,0%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση σε κάποια Περιφέρεια της Ελλάδας.

Το τρίτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 7,4%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση, 19,8% καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η μεγαλύτερη μείωση στο πλήθος των λήξεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 43,4%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξηση σε κάποια Περιφέρεια της Ελλάδας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.