Χρηματιστήριο
18-05-2021 | 09:42

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έρχονται νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες

Newsroom
Μοιράσου το
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έρχονται νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Περιθώριο έως τις 17 Ιουλίου 2021 έχουν οι εισηγμένες εταιρείες για να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης. Οι νέες διατάξεις που προωθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εν όψει και της σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων, έχουν ως στόχο την δημιουργία συνθηκών διαφάνειας στην αγορά, προς όφελος των εταιρειών και των μετόχων.

Μέσα σε αυτούς του δύο μήνες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει όλες τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας που φέρνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται νέες γενικές διατάξεις, διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.»), διατάξεις για τις επιτροπές του Δ.Σ., οργανωτικές διατάξεις και διατάξεις για την ενημέρωση των επενδυτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, για ακόμα μία φορά η Ε.Κ. παρέθεσε προς τις εισηγμένες επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την έγκαιρη, ορθή, πλήρη, ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο υιοθέτηση και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4706/2020 από τις Εταιρείες.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η εφαρμογή της πολιτικής καταλληλόλητας για την επιλογή των μελών του ΔΣ αλλά και τη συγκρότηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Αναφορικά με την εκλογή νέου Δ.Σ. ή νέου μέλους/μελών και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται προς την Γ.Σ. τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. βασιζόμενη στην πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους, να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του υποψήφιου νέου μέλους/μελών του Δ.Σ. και να εξεταστούν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Ε.Κ. έχει εκδώσει την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 με κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με: α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του, β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., και γ) τα κριτήρια πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ., που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Γενικότερα, στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. έχουν αναρτηθεί διευκρινήσεις για μια σειρά από θέματα και διατάξεις που σχετίζονται με τη σύνθεση και αντικατάσταση μελών Δ.Σ. και Επιτροπών, με κανονισμούς λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου, αναφορικά με τις σχέσεις με τους μετόχους κ.α.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.