Χρηματιστήριο
06-05-2021 | 20:40

Ιασώ: Υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την OCM

Newsroom
Μοιράσου το
Κτήρια του ομίλου ΙΑΣΩ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η εταιρεία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης  προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας  «ΙΑΣΩ Α.Ε.», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους.

Την 05.05.2021, οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι»), ο Προτείνων, και η εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl (ο «Βασικός Μέτοχος»), η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, υπέγραψαν συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφο ε' του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρεία και τη διοίκησή της και (β) την διαγραφή της από το Χ.Α. Ειδικότερα, τα μέρη συμφώνησαν ότι οι Λοιποί Μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες του Προτείνοντα ή του Βασικού Μετόχου (ανάλογα με την περίπτωση) καθ' όλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων.  Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από τον Προτείνοντα ή το Βασικό Μέτοχο (ανάλογα με την περίπτωση). Αναλυτικές πληροφορίες επί της Συμφωνίας Μετόχων περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Κατά την ημερομηνία της παρούσης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 106.542.622 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 06.05.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

1.     ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 1403101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/61), η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της υγείας και έχει έδρα στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 151 23.

2.     ΠΡOΤΕΙΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.», με καταστατική έδρα στην οδό Boulevard Royal 26A, L-2449 στο Λουξεμβούργο.

Το αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι σχετικό με την επένδυση σε εταιρείες που, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι Λοιποί Μέτοχοι και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC. και τους Λοιπούς Μετόχους (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»). Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

3.     ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564), και φέρει αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος I,του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.