Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των αδιόριστων επιτυχόντων παλαιών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι περίπου 2000 κενές θέσεις που υπολείπονται για το 2015, ή να μεταφερθούν στις σχεδιαζόμενες προσλήψεις του επόμενου έτους.

Η καταγραφή και επικαιροποίησης στοιχείων και προσόντων (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες) αφορά τρεις κατηγορίες αδιόριστων:

- όσων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά,

- όσων έχουν διατεθεί προς διορισμό, σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ),  Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και

- των αδιόριστων - επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997 (ΦΕΚ 45/03-11-1997) για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 2.353 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πρέπει να μπορούν στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης να ακολουθήσουν τη διαδρομή Online Υπηρεσίες-> Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων, να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» και στο πεδίο «Διαγωνισμός/Προκήρυξη» να επιλέξουν «1ΚΕ/2015 – ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ – ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 8/1997».

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία παρέχονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (τηλ. 2131319100, email: enimerosi@asep.gr), ενώ για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις στα τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137.