Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ασφάλιση μπορούν να εξασφαλίσουν τα ομαδικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών. Πρόκειται για προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις για την ασφάλιση των στελεχών και του προσωπικού τους. Ωστόσο, ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να κάνουν και άλλες ομάδες, όπως σύλλογοι, σωματεία, αθλητικοί οργανισμοί, αρκεί να διαθέτουν τουλάχιστον δέκα ασφαλισμένους.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαθέτουν μια σειρά πλεονεκτημάτων έναντι των ατομικών:

- Πρώτον είναι κατά κανόνα πιο φθηνά από τα ατομικά συμβόλαια με τις αντίστοιχες καλύψεις και ασφαλιστικά ποσά. Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου αριθμού των προσώπων που καλύπτονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά του κινδύνου, αλλά και λόγω άλλων χαρακτηριστικών όπως η μέση ηλικία των ατόμων, η έννοια του «μεγάλου πελάτη», και το μικρότερο εκχωρούμενο ποσοστό προμήθειας στους συνεργάτες.

- Δεύτερον, στην κάλυψη απώλειας ζωής και υγείας, συνήθως, δεν εξετάζεται η ασφαλισιμότητα.

- Τρίτον, στα ομαδικά ασφαλιστήρια μπορούν να ενταχθούν, με τους ίδιους όρους, και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του μέλους της ομάδας.

Σε ποιους απευθύνονται

Όπως προαναφέρθηκε τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, για την κάλυψη των εργαζομένων τους. Ωστόσο, ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να συνάψουν και κάθε μορφής σύλλογοι ή σωματεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης ακινήτων που προσφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) σε συνεργασία με την Interamerican. Ακόμη, ομαδικά ασφαλιστήρια κάνουν και οι τράπεζες για τους πελάτες τους.