Βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2015 η Ιονική Ξενοδοχειακή.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας.