«Ναι» στην εξαγορά της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες από τη Σελόντα είπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δίνοντας «το πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης συμφωνίας στον επιχειρηματικό κλάδο μετά την ανακοίνωση των stress tests των τραπεζών.

Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε την απόκτηση της Δίας Ανώνυμος Βιομηχανική Και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής Και Εκμετάλλευσης Ιχθυοκαλλιεργειών από την επιχείρηση Ιχθυοτροφεία Σελόντα του ελέγχου της επιχείρησης μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της πρώτης.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η άνω συγκέντρωση στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο προβλέπει την μεταβίβαση στη Σελόντα του συνόλου του ενεργητικού της Δίας, ύψους 70 εκατ. ευρώ περίπου, και τμήματος του παθητικού της, ύψους 29,6 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει μέρος υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια 23 εκατ. ευρώ, το σύνολο των υποχρεώσεων προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζόμενους, μέρος των υποχρεώσεων προς το βασικό προμηθευτή ΒΙΟΜΑΡ και μέρος των υποχρεώσεων προς άλλους προμηθευτές). Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα υλοποιήσει η Σελόντα (ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή). Με δεδομένο ότι η συμφωνία προβλέπει ότι 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της Δίας δεν θα μεταβιβαστεί στη Σελόντα, οι νέες μετοχές θα αναληφθούν από τη Δίας με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών της.