Σε μήνα προσλήψεων αναδεικνύεται ο Νοέμβριος, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις μεγάλοι διαγωνισμοί για πτυχιούχους αλλά και απόφοιτους Λυκείου, σε φορείς του υπουργείου Υγείας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι υποψήφιοι έχουν να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, ενώ η αίτησή τους θα πρέπει να απευθύνεται στο ΑΣΕΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας που θα κάνει και την επιλογή των διορισθέντων, με βάση τα προσόντα τους και τα αντίστοιχα μόρια που θα συγκεντρώσουν.

916 θέσεις στην Υγεία

ΣΕ εξέλιξη βρίσκεται αυτή την εβδομάδα και έως τις 16 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη 4Κ/2015 του υπουργείου Υγείας, που αφορά 226 θέσεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 125 για πτυχιούχους ΑΕΙ και οι υπόλοιπες 101 για υποψήφιους υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων στα νοσοκομεία είναι οι ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών και ΥΕ Βοηθών Θαλάμου.

Για τις ειδικότητες ΠΕ, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών απαιτείται και γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ για συγκεκριμένες θέσεις ζητείται άδεια άσκηση επαγγέλματος, ταυτότητα μέλους Ενωσης, άριστη γνώση της αγγλικής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (για τις θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο www.asep.gr λήγει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2015, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Υ.Ε.), έως τις 20 Νοεμβρίου.
Η δεύτερη προκήρυξη 5Κ/2015 αφορά 690 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (374 ΤΕ και 316 ΔΕ) που κατανέμονται σε νοσοκομεία και φορείς του υπουργείου Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα

 Οι κυριότερες ειδικότητες είναι εκείνες της ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων, και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.

Για τις περισσότερες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ), ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων, ή Νοσηλευτικής, ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής), ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ,ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής), ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κλπ.

Παράλληλα για αρκετές ειδικότητες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα που αφορούν κυρίως εμπειρία, είτε γνώση χειρισμού Η/Υ, είτε άδεια ασκήσεως; επαγγέλματος (Επισκεπτών Υγείας, Μαιών, Νοπσηλευτών, Φυσικοθεραπευτών κ.α.), καθώς και ταυτότητα μέλους του οικείου Συλλόγου (Μαιευτών, Ενωσης Νοσηλευτών κλπ). Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.asep.gr) ξεκινά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και λήγει στις 1 Δεκεμβρίου. Έως τις 7 Δεκεμβρίου αποστέλλονται στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115.10, δικαιολογητικά όπως: συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο 15 ευρώ, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, αντίγραφα σπουδών, πτυχίων κ.α.

32 Ελεγκτές στην ΥΠΑ

Στις 20 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1Γ/2015 ,που αφορά στην πλήρωση 32 θέσεων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων που επιλέγονται μετά από αυστηρές εξετάσεις ως προς τις γνώσεις, την αντίληψη του χώρου, την ευφυΐα, την ψυχραιμία, την ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών νοητικών εργασιών συγχρόνως, τη μνήμη, την ψυχραιμία υπό πιεστικές συνθήκες, την παρατηρητικότητα, τη σωστή άρθρωση του λόγου (στα Αγγλικά κυρίως, αλλά και στα Ελληνικά) και την προσήλωση στη λεπτομέρεια.

Εξετάζονται σε τακτές και αυστηρά καθορισμένες περιόδους ως προς τη σωματική και ψυχική υγεία τους και επαναξιολογούνται τακτικά ως προς τις δεξιότητες και γνώσεις τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς

Για τους λόγους αυτούς οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες (δεν επιτρέπεται ο διορισμός, ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών − Μελών της ΕΕ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στον κλάδο ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας), να έχουν γεννηθεί από το έτος 1985 έως και το έτος 1994, να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα και να διαθέτουν πιστοποιητικό Υγείας Γ΄ Κατηγορίας.

Οι νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Αττική 25, Κως μία, Ρόδος μία, Μύκονος 2, Σαντορίνη 2 και Ηράκλειο Κρήτης μία θέση.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο, ή δίπλωμα ΑΕΙ, ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π), ή Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Επιπλέον πρέπει να διαθέτουν ειδικά προσόντα όπως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και καλό βαθμό στο τεστ ορθοφωνίας που διενεργείται από ειδική επιτροπή. Παράλληλα υπάρχει κριτήριο εντοπιότητας για τις νησιωτικές θέσεις, όπου οι υποψήφιοι/μόνιμοι κάτοικοι πριμοδοτούνται με τριάντα μονάδες και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στις αντίστοιχες θέσεις.

Ο διαγωνισμός για τους Ελεγκτές θα περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες για τις λεκτικές δεξιότητες και την κατανόηση κειμένου, προφορική συνέντευξη που διαπιστώνεται η ορθοφωνία των υποψηφίων και γραπτές εξετάσεις μέσω των οποίων εξακριβώνονται οι ικανότητες και οι γνώσεις τους.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.asep.gr) από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου. Παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π (στη διεύθυνση Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2015, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10) έως τις 9 Δεκεμβρίου, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο 20 ευρώ, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται.

Άντζυ Μαρίνου