Η ασφάλιση μιας επιχείρησης ξεκινά από τις καλύψεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις της και τον επαγγελματικό χώρο. Δεν σταματά, όμως, εκεί. Τα σύγχρονα πολύ-ασφαλιστήρια που προσφέρουν οι ασφαλιστικές μπορούν να καλύψουν μια επιχείρηση από πολλούς κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την λειτουργία της, και μάλιστα με μικρό κόστος. Τρεις από τις πιο σημαντικές καλύψεις: 

Ασφάλιση απώλειας κερδών 

Πρόκειται για μια ασφάλιση που λειτουργεί συνήθως συμπληρωματικά με την ασφάλιση επαγγελματικών χώρων και η οποία καλύπτει την απώλεια εσόδων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς. Ειδικότερα, η ασφάλιση απώλειας κερδών μπορεί να αφορά:  

   - Την απώλεια του καθαρού κέρδους, λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης

   - Τα γενικά έξοδα, όπως ενοίκια, δάνεια, ασφάλιστρα, μισθούς, έξοδα κίνησης, φόρους, τόκους και λοιπά έξοδα, τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται και να πληρώνονται κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης

   - Τυχόν πρόσθετα έξοδα που θα δημιουργηθούν λόγω της ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση, όπως έξοδα προσωρινής εγκατάστασης, προσωρινή ενοικίαση μηχανημάτων για αντικατάσταση καταστραφέντων, έξοδα περιορισμού των επιπτώσεων της ζημιάς, πρόσθετα εργατικά έξοδα κ.λπ. 

Ασφάλιση χρηματικών απωλειών 

Μια πολύ χρήσιμη ασφάλιση που μπορεί να συμπεριληφθεί στα περισσότερα πολυασφαλιστήρια επιχειρήσεων είναι η κάλυψη χρηματικών απωλειών. Πρόκειται για μια ομάδα καλύψεων που ασφαλίζει το ταμείο μιας εταιρείας από κλοπές και ληστείες. Μάλιστα, οι περισσότερες ασφαλιστικές που απασχολούνται στο κλάδο έχουν τυποποιήσει διάφορα προγράμματα για κάθε επαγγελματική ομάδα (εταιρείες είσπραξης, βενζινάδικα, ταξί κ.α.). Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χρηματικών απωλειών συνήθως περιλαμβάνει τρία μέρη:  

   - Κλοπή μετά από ληστεία ταμείου ή διάρρηξη χρηματοκιβωτίου

   - Κλοπή κατά τη μεταφορά χρημάτων  

   - Κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων  

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης  

Τέλος σημαντική προστασία προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν προγράμματα ασφάλισης στελεχών διοίκησης (director &  officer’s liability). Πρόκειται για ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις τρίτων από ενέργειες ή και παραλείψεις των στελεχών διοίκησης. Τα προγράμματα ασφάλισης στελεχών διοίκησης καλύπτουν όλα τα πρόσωπα που είναι από τον νόμο υπεύθυνα για την διοίκηση μιας εταιρείας και τα οποία ασκούν  την νόμιμη εκπροσώπησή της. Δηλαδή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή κλπ. 

Η ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης στελεχών διοίκησης ενεργοποιείται μετά από αξιώσεις τρίτων και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά, το κόστος ειδικού συμβούλου για την διερεύνηση της υπόθεσης, το κόστος της νομικής προστασίας και εφόσον υπάρξει αποδεδειγμένα ευθύνη την πληρωμή του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της αποζημίωσης που θα αποφασίσει το δικαστήριο.