Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρονικής περιόδου από 1/1/2015 έως 30/6/2015 της εταιρίας PC Systems, και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της εισηγμένης παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011 με την από 28/12/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του Ν. 3588/2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α. οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα σε αυτό.