Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 327,5 χιλ. ευρώ για τη Logismos για το α’ εξάμηνο του 2015. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 646,5 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2014 που ήταν 476,4 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 327,5 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2014 που ήταν 247 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 32,4%.

Ως προς το αποτέλεσμα προ φόρων το 2015 εμφανίζει κέρδος 141,2 χιλ. ευρώ έναντι 14,9 χιλ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 103,7 χιλ. ευρώ έναντι 13,9 χιλ. ευρώ στo A' τρίμηνο 2014.